BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kisiel Aneta (Politechnika Koszalińska)
Title
Kapitał ludzki, jako wartość przedsiębiorstwa - jego znaczenie i kształtowanie
Human Capital as a Value of a Company - Its Value and Shaping
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 443-456, tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Kapitał ludzki
Enterprise value, Enterprises, Human capital
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wartości materialne i niematerialne stanowią łącznie wartość organizacji. W referacie podjęto próbę określenia znaczenia kapitału ludzkiego, który obejmuje ogół specyficznych cech oraz właściwości ucieleśnionych w pracownikach (wiedzę, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywację). Te elementy mające pewną wartość mogą stanowić źródło przyszłych dochodów organizacji. W kształtowaniu kapitału ludzkiego bierze udział państwo, społeczeństwo, rodzina, ale równie istotny jest wkład jednostki. Właściwe wykorzystywanie potencjału tkwiącego w zasobach ludzkich może je przekształcić w kapitał ludzki. W tworzeniu kapitału ludzkiego organizacja odgrywa znaczącą rolę, ale również wiele zależy od samych pracowników. Dzisiaj organizacje doceniają bardziej znaczenie zasobów niematerialnych, a kapitał intelektualny, którego elementem jest kapitał ludzki, staje się czynnikiem wyznaczającym wartość danej firmy. (abstrakt oryginalny)

Material and non-material values constitute a total value of an organization. In this paper it was tried to determine the meaning of a human capital which includes all specific features and characteristics personified in employees (knowledge, skills, abilities, health, motivation). These elements possessing certain value can constitute the source of future income of the organization. The State, society, family and also a contribution of a single person take part in shaping a human capital. A correct usage of a potential remaining in human resources can turn them into a human capital. The organization plays an important role in creating a human capital but also the employees themselves have a great contribution. Nowadays the organizations more appreciate the meaning of non-material resources and the intellectual capital, whose element is a human capital, becomes a factor determining the value of a particular company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerska M., Szpitter A.A. (red.), Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
  2. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa 2006.
  3. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał. Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku. Jakość. Twórczość. Kultura, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
  5. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, WN PWN, Warszawa 2006.
  6. Lewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
  7. Schultz D.P., Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, WN PWN, Warszawa 2008.
  8. Rzycka O., Niezwykła moc zadawania pytań w zarządzaniu ludźmi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
  9. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu