BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta-Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego jako przedmiot badania biegłego rewidenta
The Financial Statement of the as the Subject of Auditing in Investments Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 329-345, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Fundusze inwestycyjne, Rewizja finansowa
Accounting, Financial statements, Investment funds, Auditing
Note
streszcz., summ..
Abstract
Należy stwierdzić, że w polskiej literaturze powstaje niewiele opracowań z zakresu teorii i praktyki rewizji sprawozdań finansowych, które uwzględniają specyfikę badania sprawozdania finansowego instytucji finansowych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie ogólnej charakterystyki zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego FI oraz wybranych problemów badania takiego sprawozdania.(fragment tekstu)

The purpose of the paper to determine the essence and rules of assessing the correctness of applying the accounting in investments funds. The essence of external audit its financial statement. The perception of these principles infl uence on the credibility of information about financial statut and financial result. This article outlines problems in contemporary auditing practice, with particular focus on the process auditing of financial statements. Allowed to identify the most typical but still unsolved problems. These problems are presented in the paper.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biuletyn KIBR 2005, nr 61, www.kibr.org.pl.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów fi nansowych, z udziałem fi rm inwestycyjnych oraz banków powierniczych, DzU nr 67, poz. 481.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, DzU 2007, nr 249, poz. 1859.
  4. Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem fi nansowym, DzU nr 157, poz. 1119, oraz 2007, nr 42, poz. 272 i nr 49, poz. 328.
  5. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223.
  6. Ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, DzU nr 146, poz. 1546, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU 2009, nr 77, poz. 649.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu