BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waniak-Michalak Halina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wykorzystanie sprawozdań finansowych przy ubieganiu się MSP o zewnętrzne źródła finansowania w kontekście regulacji krajowych oraz MSSF
The Use of Financial Statements by Small and Medium Companies in Contesting for Outer Finance Sources in Accordance with Polish Regulations and the IFRS
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 347-359, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Źródła finansowania, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Fundusze unijne
Small business, Source of financing, Financial statements, International Financial Reporting Standard, EU funds
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu, który ma charakter dyskusyjny, jest przedstawienie obecnie obowiązujących regulacji rachunkowości polskich przedsiębiorstw i wpływu tych regulacji na dostęp przedsiębiorców do zewnętrznego dofinansowania, szczególnie do środków unijnych, oraz możliwości zmiany tej sytuacji w wyniku przyjęcia przez polskich przedsiębiorców standardu opracowanego przez RMSSF.(fragment tekstu)

Financial statements and rules of booking are simplified in Poland for small and medium enterprises. This situation can cause many different problems, such as: difficulties with getting additional financing or higher cost of capital in comparison with other entities. The aim of the article is to present accounting regulations in Poland and influence of the regulations on the access of these enterprises to the external financing, particularly European funds. Moreover, the implementation of the International Financial Standard of SME's will be taken under consideration.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Basis for conclusions: IFRS for SMEs international financial reporting standard (IFRS) for small and medium-sized entities (SMEs), International Accounting Standards Board (IASB) 2009.
  2. Fedak Z., Osikowicz M., Optymalny model rachunkowości małych fi rm, w: Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, red. A. Kamela-Sowińska, Difi n, Warszawa 2009.
  3. Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz. Urz. UE 2008, C 14/02.
  4. Munck C., Saublens C., Introduction to the activities of regional business angel networks, EBAN 2004.
  5. Nowak W.E., Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Jednostek - uchwalony, "Rachunkowość" 2009, nr 9.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, DzU 1988, nr 44, poz. 350, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930, z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991, nr 80, poz. 350.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994, nr 121, poz. 591, z późn. zm.
  10. Wray S., van den Ende H., MSSF dla małych i średnich przedsiębiorstw, "Aktualności MSSF" 2007, nr 50.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu