BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Modele rachunku kosztów a zrównoważona karta wyników
Costing Systems and Balanced Scorecard
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 397-410, rys. ,tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rachunkowość, Rachunek kosztów, Strategiczna Karta Wyników
Accounting, Cost accounting, Balanced Scorecard (BSC)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wymaga stosowania coraz bardziej złożonych podejść do rachunkowości zarządczej. Oznacza to potrzebę projektowania tego podsystemu rachunkowości z uwzględnieniem określonych uwarunkowań sytuacyjnych. W praktyce postulat ten jest realizowany przez dostosowanie metod rachunkowości, w szczególności systemów rachunku kosztów, do potrzeb menedżerów. Podstawowym przejawem takiego rozumienia wymagań stawianych rachunkowości zarządczej jest wieloaspektowa integracja jej metod. Jednym z podstawowych narzędzi współczesnej rachunkowości zarządczej jest zrównoważona karta wyników, która nie tylko umożliwia całościowe podejście do pomiaru dokonań, ale przede wszystkim może stanowić ramy, w których funkcjonuje rachunkowość zarządcza zorientowana na wspomaganie procesu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa. Wykorzystanie koncepcji balanced scorecard może być kojarzone z różnymi modelami rachunku kosztów, co wzmacnia walory informacyjne rachunkowości zarządczej. W związku z tym celem niniejszego opracowania jest ukazanie możliwości współdziałania zrównoważonej karty wyników z dwoma modelami rachunku kosztów - rachunkiem kosztów działań (activity-based costing) oraz rachunkiem kosztów docelowych (target costing).(fragment tekstu)

The paper deals with the integration of costing systems with balanced scorecard in the context of supporting corporate performance management. In the first part of the article the linkages of activity-based costing and balanced scorecard were briefly explained. In the second part the relationships of target costing and performance measures in various perspectives of balanced scorecard were described.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansari S.L., Bell J.E., Target Costing: The Next Frontier in Strategic Cost Management, The CAM-I Target Cost Core Group & Irwin Professional Publishing, Chicago 1997.
 2. Cooper R., Slagmulder R., Target Costing for New Product Development, w: Handbook of Cost Management, red. R.L. Weil, M.W. Maher, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
 3. Horváth P., Niemand S., Wolbold M., Target Costing: A State of the Art Review, w: Target Costing, red. P. Horváth, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, 1993.
 4. Kaplan R.S., Atkinson A.A., Advanced Management Accounting, Prentice Hall International, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 1998.
 5. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P., Linking the Balanced Scorecard to Strategy, "California Management Review" 1996, vol., 39 no. 1.
 7. Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard. Praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 8. Kaplan R.S., Norton D.P., Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part II, "Accounting Horizons" 2001, vol. 15, no. 2.
 9. Liberatore M.J., Miller T., A Framework for Integrating Activity-Based Costing and the Balanced Scorecard into the Logistics Strategy Development and Monitoring Process, "Journal of Business Logistics" 1998, vol. 19, no. 2.
 10. Masztalerz M., Wpływ zastosowania rachunku kosztów docelowych na mierniki strategicznej karty wyników, Prace Naukowe AE nr 1136, Wrocław 2006.
 11. Nita B., Wybrane problemy analizy rentowności klientów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Szczecin 2007, s. 60-610.
 12. Nita B., Zarządzanie kosztami zorientowane na strategię przedsiębiorstwa, w: Strategiczna rachunkowość zarządcza, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2008.
 13. Okano H., Target Cost Management and Product Development at Toyota, Graduate School of Business Osaka City University, "Working Paper" no. 9502, Osaka 1995.
 14. Sakurai M., Target Costing and How to Use It, "Journal of Cost Management" 1989, vol. 9, no. 3.
 15. Souissi M., Ito K., Integrating Target Costing and the Balanced Scorecard, "The Journal of Corporate Accounting & Finance" 2004, vol. 15, no. 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu