BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rojek Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Stymulanty procesów zmian wartości przedsiębiorstw
Stimulants Conditioning the Processes of Change in Enter-Prise Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 609-623, tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie
Enterprise value, Enterprises, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wartość przedsiębiorstwa jest kategorią wynikową, pozostającą w relacji z wieloma czynnikami, zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa mające na celu stymulowanie i kreowanie procesów wzrostu wartości nie jest działaniem jednorazowym, ma charakter ciągły. Jest to zbieżne z oczekiwaniami właścicieli, którzy są zainteresowani stałym wzrostem wartości przedsiębiorstwa, traktowanego, jako formy inwestycji. Aby proces zmian wartości postępował zgodnie z założeniami koncepcji VBM, jak również oczekiwaniami właścicieli i zarządu, to znaczy w perspek-tywie długookresowej przebiegał w formie wzrostu, powinien być poddany na stałe działaniu pozytywnych stymulant procesów zmian wartości przedsiębiorstwa. W referacie sklasyfikowano podstawowe stymulanty, często nazywane nośnikami lub generatorami wartości (ang. value drivers) oraz wyodrębniono te spośród nich, których wykorzystanie w procesie zarządzania przyczynia się do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa ukierunkowanego na wzrost wartości. (abstrakt oryginalny)

Enterprise value is a resultant category related to numerous factors, both internal and external ones. Value Based Management, aiming at stimulating and creating the processes of value-based growth is not a one-time activity, it has a continuous character. It is convergent with the expectations of the owners interested in the constant growth of the enterprise value which is treated as a form of investment. To let the value change process progress in accordance with the assumptions of VBM, as well as with the expectations of the owners and the management board, that is to let it progress in the form of growth in a long-term perspective, it should be subjected to permanent influence of positive stimulants of the processes of change in the enterprise value. The paper classifies the basic stimulants, often called value drivers, and those of them whose use in the management process contributes to the improvement in the effectiveness of the enterprise functioning oriented at the increase in the value are isolated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ciesielska D., Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy, E-finanse, kwartalnik internetowy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2008, nr 4, Dostępny w WWW: http://www.efinanse. com/article.php?art=105/ [09.02.2011].
  2. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  3. Kalafut P.C., Low J., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  4. Kowal D., Kluczowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa, (w:) Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstw. Teoria i praktyka gospodarcza, Praca zbiorowa pod red. E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2004.
  5. Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, (w:) Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Praca zbiorowa pod red. B. Dobiegały - Korony i A. Hermana, DIFIN, Warszawa 2006.
  6. Nogalski B., Rybicki J.M., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe jako value driver, (w:) Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Praca zbiorowa pod red. J. Duraja, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock - Pekin - Łódź 2004.
  7. Praca zbiorowa pod red. W. Skoczylas, Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, , PWE, Warszawa 2007.
  8. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIGPress, Warszawa 1999.
  9. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  10. Śliwa J., Wymysłowski S., Podstawowe czynniki kreujące wartość przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu