BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słomińska-Okła Maria
Title
Transfer innowacji czynnikiem wzrostu wartości przedsiębiorstw
Transfer of Innovation Factor of Incrementation of Value of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 625-633, tab., bibliogr. poz. 11
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Konkurencja
Enterprise value, Intellectual capital, Competition
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedmiotem rozważań w artykule jest wpływ transferu innowacji na wzrost wartości przedsiębiorstw. Szczególną uwagę zwrócono na podwyższanie wartości intelektualnej firmy oraz stopę zwrotu nakładów na B+R. W artykule poruszono zagadnienie częstego pomijania tego czynnika, przy obliczaniu księgowej wartości przedsiębiorstwa. Analizując literaturę przedmiotu zwrócono uwagę na znaczenie badań rozwojowych oraz pomiar efektywności B+R, której wskaźnikiem jest nakład na B+R w relacji do sprzedaży. W istniejących publikacjach omówiono szczególna formę wartości intelektualnych, jakimi są patenty, które to uznano za natychmiastowa miarę rezultatów nakładów na B+R. Podjęto również problem barier, jakie należy pokonać w budowaniu kapitału intelektualnego i wzrostu wartości przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Influence of (income of) transfer of innovation is object of consideration in article on incrementation of value of enterprise. It return particular note on scaling up of intellectual value of firm and on rate of return of edition to R&D. Question of frequent omitting of this factor move in article, at scaling of book value of enterprise. It call attention (pay attention) on meaning of development research analyzing literature object and measurement of efficiency R&D, edition is index on in rate which for sale. Particular discuss form of intellectual value in existing publications, patents are that, it recognize) which) on immediate measure of result of edition to R&D. Problem of barrier take also, that belongs to overcome in construction of intellectual capital and incrementation of value of enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz E. Venture capital jako forma finansowania rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] Zarzecki D. (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, t. II, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 2. Czuryło P., Na innowacje wydajemy za mało, Gazeta Prawna 237 (2107) z dnia 6 grudnia 2007 r.
 3. Drewniak Z., Raport rynku PE/VC w Polsce w roku 2010, opublikowany w Internecie pod adresem: http://polban.pl/inwestycje-private-equityventure-capital-polsce-2 (18.04.2011).
 4. Gail O., Działalność badawczo-rozwojowa a rozwój centrów BPO w Polsce, MNiSW, Warszawa 2007.
 5. Grodzka D., Zygiertowicz, [w:] Indos nr 6, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa 2008.
 6. Low J., Kalafut P.C., Niematerialne Wartości Firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 7. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
 8. Methodology Report European Innovation Scoreboard 2005, Joint Reserch Centre & MERIT, 2005, http//trendchart cordis.lu.
 9. Ośrodki innowacji w przedsiębiorczości w Polsce, SOOIIP, Łódź-Warszawa 2009.
 10. Por. Z. Wysokińska, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Warszawa-Łódź 2002.
 11. Wilmańska A. Innowacyjność 2010, Raport, PARP, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu