BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczak Krzysztof
Title
Efektywność wyposażenia jako czynnik wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Equipment Effectiveness As The Factor Of Enterprise Value Growth
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 635-646, tab., bibliogr. poz. 22
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Enterprise value, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Na podstawie analizy celów przedsiębiorstwa definiowanych w literaturze, przyjęto w niniejszym referacie hierarchię celów: przetrwanie i rozwój, a następnie wzrost wartości przedsiębiorstwa. Wzrost wartości przedsiębiorstwa zależy od wzrostu wolnych przepływów i zmniejszanie kosztów źródeł finansowania. Na te dwie wartości ma wpływ efektywność wykorzystania środków trwałych, a efektywność zależy od systemu utrzymania ruchu (SUR), wdrażanego jednocześnie z systemami zarządzania jakością (SZJ) oraz systemu oszczędnego zarządzania Lean Production. (abstrakt oryginalny)

Based on the analysis of enterprise goals defined in the literature, the following hierarchy of the goals was assumed in this paper: survival and development, and subsequently increase of enterprise value. Increase of enterprise value depends on the growth of free cash flow and reduction of costs of financing. Both of these values are influenced by efficiency of fixed assets utili-sation, and efficiency depends on maintenance management system introduced simultaneously with quality management system and lean management system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk H., Leszek W., Wojciechowicz B., Relacje edukacyjne człowiek - maszyna, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1995.
 2. Blanchard K., O'Coonor M., Zarządzanie poprzez wartość, Studio EMKA Warszawa 1998.
 3. Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania... PWN Warszawa 2006.
 4. Copeland T., Koller J., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, WIG Press Warszawa 1997.
 5. Cyfert Sz. Krzakiewicz St., Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowej Organizacji i Kierownictwa, Poznań 2009.
 6. Duraj J., Wartość firmy w kontekście zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją J. Duraja tom IV, Płock - Łódź 2003.
 7. Gołębiowski G., Szczepanowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin sp. z o.o. Warszawa 2007.
 8. Gulati R., Maintenance and Reliability best practices, Industrial Press Inc., New York 2009.
 9. htp//pl.wilkipedia.org/wiki/Total _Productive_Maintenance, aktualizacja 26.07.2008.
 10. Koch T. w przedmowie do wydania polskiego "Naucz się widzieć Eliminacja poprzez mapowanie strumienia wartości", Wriclaw Center for Technology Transfer, Wrocław University of Technology, Wrocław 2003.
 11. Kożuch B., Nauka o organizacji, Cedetu.pl Wydawnictwa Fachowe Warszawa 2010.
 12. Krysiak Zb., Modelowanie i kreowanie wzrostu wartości firmy, w pracy zbiorowej pod redakcją naukową B. Dobiegały-Korony i A.Hermana, "Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa" Difin Warszawa 2006.
 13. Kuc R. B., Paszkowski J. Organizacja - wartość - zarządzanie, w pracy pod redakcją naukową E. Orechwa - Maliszewska i J. Paszkowski "Zarządzanie wartością organizacji" wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
 14. Kuc R.B., Paszkowski J., Organizacja - wartości - zarządzanie, w pracy pod redakcją E. Orechwa-Maliszewska J. Paszkowski "Zarządzanie wartością organizacji" wyd. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2007.
 15. Nicholas J., Lean Production for Competitive Advantage. A Comprehensive Guide toLean Methodologies and Management Practices, Productivity Press Inc., New York 2010.
 16. Masaaki I., Kajzen Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japoniiu, Kaizen Institute Polska s. c. .and MT Biznes Sp. z o. o. Warszawa 2007.
 17. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2009.
 18. Procesy i projekty logistyczne, pod red. St. Nowosielskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 19. Red. Naukowa M. Czerska, A. A. Szpitter, Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo C. H. Beck Warszawa 2010.
 20. Rother M., Shook J., Naucz się widzieć Eliminacja poprzez mapowanie strumienia wartości, Wroclaw Center for Technology Transfer, Wrocław University of Technology, Wrocław 2003.
 21. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy , wydanie V , Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1996r.
 22. Szewczak K., ,, Jakość, innowacyjność, środki trwałe, Materiały na konferencję zorganizowaną przez Akademię Morską w Gdyni nt: Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy, Europejskie wymiary przedsiębiorczości, Debrzno 20-22 czerwca 2007r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu