BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki), Bohdanowicz Leszek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ kapitału intelektualnego na rentowność polskich spółek publicznych
Influence of Intellectual Capital on Firm Profitability: Evidence From Polish Listed Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 647-657, tab., bibliogr. poz. 23
Keyword
Współczynnik intelektualnej wartości dodanej, Efektywność, Kapitał intelektualny, Rentowność
Value Added Intellectual Coeficient (VAIC), Effectiveness, Intellectual capital, Profitability
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego opracowania było empiryczne zbadanie relacji pomiędzy efektywnością kapitału intelektualnego mierzonego wskaźnikiem VAICTM oraz jego komponentami, a wskaźnikami rentowności (ROA i ROE) polskich spółek publicznych. Przeprowadzona analiza regresji wielorakiej pozwoliła potwierdzić, że wartości wskaźnika VAIC, jak i stopy efektywności kapitału ludzkiego, stopy efektywności kapitału strukturalnego i stopy efektywności kapitału zaangażowanego pozytywnie wpływają na rentowność aktywów razem oraz rentowność kapitału własnego. Wyniki te potwierdzają istotny wpływ kapitału intelektualnego na wyniki finansowe polskich spółek. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the study was the investigation of the relationship be-tween intellectual capital efficiency measured by VAICTM coefficient and firm profitability measured by return on assets (ROA) and return on equity (ROE). Multivariate regression allowed us to support hypothesis that intellectual capital efficiency positively affects profitability. Moreover, our results confirm that the intellectual capital strongly influences on performance of Polish listed companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andriessen D., Making Sense of Intellectual Capital, Designing a Method for the Valuation of Intangibles, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2004.
 2. Barney, J., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", 1991, vol. 17, no. 1.
 3. Bontis N., Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models, "Management Decision", 1998, vol. 36, no. 2.
 4. Bontis N., Dragonetti N., Jacobsen K., Roos G. M., Are intellectual capital performance and disclosure practices related?, "Journal of Intellectual Capital", 2001, vol. 2, no. 3.
 5. Chen M.C., Cheng S.J., Hwang Y., An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms' market value and financial performance, "Journal of Intellectual Capital", 2005, vol. 6, no. 2.
 6. Edvinsson L., Developing intellectual capital at Skandia, "Long Range Planning", 1997, vol. 30, no. 3.
 7. Firer S., Williams S.M., Intellectual capital and traditional measures of corporate performance, "Journal of Intellectual Capital", 2003, vol.4, no.3.
 8. Gadhoum Y., Noiseux M.-H., Zeghal D. Demystifying the Illusion of the Positive Effects of Ownership Concentration of Corporate Performance, "Investment Management and Financial Innovations" 2005, no. 4.
 9. Gajdka, J. i Walińska, E., Zarządzanie finansowe - teoria i praktyka, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 10. Gan K., Saleh Z., Intellectual capital and corporate performance of technologyintensive companies: Malaysia evidence, "Asian Journal of Business and Accounting", 2008, vol. 1, no. 1.
 11. Hamel, G., Prahalad, C.K., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", 1990, vol. 678, no. 3.
 12. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 13. Jeżak J., Bohdanowicz L., Matyjas Z., Corporate Governance, Ownership Structure, and Corporate Performance: Evidence from Polish Listed Companies, The Proceedings of the Conference on Marketing Innovation and Strategic Management of Transition from OEM to OSM, Guangzhou, China, 2009, July 3-5.
 14. Kasiewicz S., Rogowski W., Kiciński M., Kapitał intelektualny: Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 15. Kiel G., Nicholson G., Board Composition and Corporate Performance: How the Australian Experience Informs Contrasting Theories of Corporate Governance, "Corporate Governance: An International Review", 2003, Vol. 11, No. 3.
 16. Maditinos D., Chatzoudes D., Tsaridis, Ch. Theriou G., The impact of intellectual capital of firms' market value and financial performance, "Journal of Intellectual Capital", 2011, vol. 12, no. 1.
 17. Morck R., Shleifer A., Vishny R.W., Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis, "Journal of Financial Economics", 1988.
 18. Muhammad N.M. and Ismail M.K.A., Intellectual capital efficiency and firms' performance: study on Malaysian financial sectors, "International Journal of Economics and Finance", 2009, vol. 1, no. 1.
 19. Nazari J.A., Herremans I.M., Extended VAIC model: Measuring intellectual capital components, "Journal of Intellectual Capital", 2007, vol. 8, no. 4.
 20. Pulic A., Do We Know if We Create or Destroy Value? , pobrane 2005, www.vaicon. net.
 21. Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 22. Shiu H., The application of the value addend intellectual coefficient to measure corporate performance: evidence from technological firms, "International Journal of Management", 2006, vol. 23, no. 2.
 23. Wall A., The measurement and management of intellectual capital in the public sector, "Public Management Review", 2007, vol.7, no.2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu