BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drumlak Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Idea kształcenia ustawicznego w zawodzie księgowego
The Longlife Learning Idea for Professional Accountants
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 465-481, rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Księgowy, Kształcenie ustawiczne
Accounting, Accountant, Lifelong learning
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie idei kształcenia ustawicznego w Europie Wiedzy na podstawie raportów komisji powoływanych przez międzynarodowe organizacje. Zostaną przedstawione specyficzne cechy i funkcje kształcenia ustawicznego, a także czynniki kształtujące jego jakość. Rozważania są prowadzone w kontekście zawodu księgowego.(fragment tekstu)

The article is showing the principle of granting the certifi cate of the accountant according to the Polish balance law and the principle proposed the certifi cation of the profession of the accountant by the Polish Accountants' Association. The article is portraying the educational track which includes four degrees of the education. In the article abilities a person applying for issuing a certifi cate to the title should have which were also described: of assistant of accounting, of independent accountant, of specialist, of the bookkeeping and a chartered accountant.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czerepaniak-Walczak M., Podmiotowe kompetencje emancypacyjne w perspektywie kształcenia ustawicznego, w: Kształcenie ustawiczne jako współczesna strategia edukacyjna. Nowe tendencje w andragogice, red. E. Przybylska, K. Jaskot, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, Instytut Pedagogiki TWP w Szczecinie, Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych - Biuro Koordynacyjne we Frankfurcie n. Odrą, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 1996.
  2. De Romero Brest G.L., Alternatywa: katastrofa czy nowe społeczeństwo -wyzwaniem dla kształcenia ustawicznego, w: Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1982.
  3. Frąckowiak A., Piętnaście wskaźników. Szkolne uczenie się jako przygotowanie lub bariera dla edukacji ustawicznej, w: Procesy uczenia się i ich uwarunkowania, red. F. Bereźnicki, K. Denek, J. Świrko-Pilipczuk, Kwadra, Szczecin 2005.
  4. Learning: the treasure within. Report to UNESCO of the Commission on Education for the Twenty-fi rst century, UNESCO Publishing, Paris 1996.
  5. Międzynarodowe Standardy Edukacyjne dla zawodowych księgowych. Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich nr 12 (wydanie specjalne), SKwP, Warszawa 2004.
  6. Półturzycki J., Edukacja ustawiczna a rozwój i przemiany dydaktyki, w: Dydaktyka w dobie przemian edukacyjnych, red. K. Denek, F. Bereźnicki, Ofi cyna Wydawnicza Zachodniopomorskiego Centrum Edukacyjnego, Szczecin 1999.
  7. Przybylska E., Przedmowa, w: Kształcenie ustawiczne jako współczesna strategia edukacyjna. Nowe tendencje w andragogice, red. E. Przybylska, K. Jaskot, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, Instytut Pedagogiki TWP w Szczecinie, Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych - Biuro Koordynacyjne we Frankfurcie n. Odrą, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 1996.
  8. Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010, http://www.men.gov.pl/inde x.php?option=com_content&view=article&id=346%3Astrategia-rozwoju-ksztalcenia- ustawicznego-do-2010-roku-&catid=58%3Aksztalcenie-doroslych&Itemid=83, 21.03.2010.
  9. Sulmicka M., Perspektywy rynku edukacji, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php? numer=3&id=30, 22.03.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu