BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiedrowska Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wypłacalność zakładu ubezpieczeń w świetle regulacji prawa ubezpieczeniowego
Solvency of an Insurance Company in the Light of Insurance Law
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 501-519, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Wypłacalność, Prawo ubezpieczeniowe
Insurance companies, Financial solvency, Insurance law
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest rozpatrzenie istoty i sposobów ustalania marginesu wypłacalności, kapitału gwarancyjnego oraz środków własnych na ich pokrycie, a także aktywów, które zgodnie z prawem ubezpieczeniowym mogą stanowić pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Wskazano ponadto na znaczenie tych wielkości przy ocenie wypłacalności zakładu ubezpieczeń.(fragment tekstu)

The paper is devoted to the financial and capital requirements imposed on insurance companies in order to maintain their current and future solvency. The author presents the essence and methods of determining the guarantee fund, required and available solvency margins as well as assets covering technical provisions.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bijak W., Praktyczne metody badania niewypłacalności zakładów ubezpieczeń, Ofi cyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II), Dz. Urz. UE L 335.
 3. Marcinkowska M., Ocena działalności instytucji fi nansowych, Difin, Warszawa 2007.
 4. Ogłoszenie z 3 lipca 2006 r. w sprawie wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot KG1, KG2, KG3 służących do określenia minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego oraz kwot T1 i T2 wykorzystywanych przy obliczeniu marginesu wypłacalności, Dz. Urz. Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2006, nr 2, poz. 2.
 5. Ogłoszenie z 29 września 2009 r. w sprawie wysokości obowiązujących bazowych wartości kwot KG1, KG2, KG3 służących do określenia minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego oraz kwot T1 i T2 wykorzystywanych przy obliczeniu marginesu wypłacalności , Dz. Urz. Komisji Nadzoru Finansowego 2009, nr 5, poz. 20.
 6. Rachunkowość fi nansowa zakładów ubezpieczeń, red. A. Karmańska, Difin, Warszawa 2003.
 7. Raporty o wypłacalności zakładów ubezpieczeń, www.knf.gov.pl.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 marca 2005 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań fi nansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń, DzU, nr 51, poz. 465, z późn. zm.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia środków własnych zakładów ubezpieczeń powiązanych, DzU, nr 217, poz. 2129.
 10. Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2003 r. sprawie wyliczenia marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń, DzU, nr 211, poz. 2060.
 11. Sangowski T., Ocena wypłacalności zakładów ubezpieczeń w świetle wymagań ustawowych, w: Finanse i rachunkowość ubezpieczeń działu II, red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 12. Ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU, nr 124, poz. 1151, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu