BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Aspekty prawnej odpowiedzialności biur rachunkowych
The Aspects of Legal Responsibility of Accounting Firms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 521-533, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Usługi księgowe, Odpowiedzialność cywilna, Biuro rachunkowe
Accounting, Accounting services, Civil liability, Accounting agency
Note
streszcz., summ..
Abstract
Do 2009 roku działalność biur rachunkowych w Polsce była regulowana przez przepisy wydanego na mocy ustawy o rachunkowości Rozporządzenia Ministra Finansów z 18 lipca 2002 roku w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak by zapewnić odpowiednie standardy tej działalności, stało się konieczne sformułowanie określonych wymagań i ograniczeń związanych z funkcjonowaniem takich podmiotów gospodarczych. Zgodnie bowiem z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej może nastąpić jedynie pod warunkiem wydania aktu prawnego o randze ustawy. Z tego powodu w ramach dość rozległej modyfikacji polskiego prawa bilansowego w 2008 roku przepisy dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zostały zawarte w ustawie o rachunkowości (uor) w nowym rozdziale 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Warto podkreślić, że prowadzenie tej działalności wymaga stosowania się nie tylko do prawa bilansowego, ale także do wymagań innych aktów prawnych. W związku z tym celem opracowania jest wskazanie aspektów odpowiedzialności biur rachunkowych z punktu widzenia wybranych regulacji prawnych oraz ubezpieczenia ich odpowiedzialności z tytułu wykonywanych prac.(fragment tekstu)

Bookkeeping service is an economic activity according to the Freedom of Economic Activity Act. The scope of this activity, its ways and conditions are regulated in the Accounting Act. The Accounting Act also regulates the responsibility of accounting fi rms for proper bookkeping services. Apart from the responsibility stipulated in the Accounting Act, accounting fi rms and their members are subject to legal responsibility regulated in the following acts: the Fiscal Penal Code, the Penal Code, the Civil Code, the new Anti- Money Laundering and Financing of Terrorism Act. This paper presents the aforementioned issues.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz, LexisNexis, Warszawa 2009.
  2. Pokojska A., Biura rachunkowe będą musiały informować o podejrzanych transakcjach klientów, "Rzeczpospolita" - "Dobra fi rma", 6.10.2009.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, DzU 2008, nr 234, poz. 1576.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, DzU 2002, nr 120, poz. 1022, ze zm.
  5. Szostak J., Bardońska A., Ten, kto usługowo prowadzi księgi, odpowiada za popełnione błędy, "Rzeczpospolita" - "Dobra Firma" 5.10.2009.
  6. Ustawa z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, DzU 2008, nr 63, poz. 393, ze zm.
  7. Ustawa z 2 sierpnia 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, DzU 2007, nr 155, poz. 1095.
  8. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009, nr 152, poz. 1223.
  9. Ustawa z 7 października 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz fi nansowaniu terroryzmu, DzU 2009, nr 166, poz. 1317.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu