BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziej-Hajdo Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Surowiec Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych : korzyści i bariery
Project Finance SMES from EU Funds Barriers and Benefits
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 535-547, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Finansowanie projektów, Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne, Bariery przedsiębiorczości
Projects financing, Source of financing, Small business, EU funds, Barriers to entrepreneurship
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie zarówno korzyści, jak i barier, które są udziałem polskich przedsiębiorstw sektora MSP na etapie pozyskiwania funduszy europejskich i ich rozliczania.(fragment tekstu)

The article shows how SME can develop on the EU market using the EU founds. Difficulties for Polish entrepreneurs who want to apply for union funds were shown and also benefi ts which they can achieve after implementation of union funds.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  2. Nowa definicja dla MSP. Poradnik użytkowników i wzór oświadczenia, Komisja Europejska 2006, http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterpise_policy/sme_defi nition/ index_pl.htm.
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu, Dz. Urz. UE z 9.08.2008, L 214.
  4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, Dz. Urz. UE z 31.07.2006, L 210.
  5. http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
  6. http://www.mrr.gov.pl.
  7. http://www.wrotamalopolski.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu