BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Możliwości ograniczania ryzyka związanego z wyborem formy podatku
Risk Optimisation Income Tax Forms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 621-632, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Prawo podatkowe, Ryzyko podatkowe, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Forma opodatkowania
Tax regulations, Tax risk, Individual income tax, Form of taxation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie i analiza możliwości wpływu podatnika, będącego osobą fi zyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, na formę podatku dochodowego w ciągu roku podatkowego, a przez to ograniczanie ryzyka podatkowego. Zarządzanie ryzykiem podatkowym odbywa się przez doprowadzenie do kontrolowanej utraty prawa do stosowania dotychczasowej formy podatku, która okazała się, już trakcie roku podatkowego, nieopłacalna względem innej formy opodatkowania. Możliwość wpływania na ryzyko podatkowe wynika z faktu, że te same cele gospodarcze mogą być realizowane przy stosowaniu różnych konstrukcji podatkowych. Możliwości te są jednak ograniczone do określonych podatników.(fragment tekstu)

The occurrence of the tax risk is inherent in running a business. Making decisions on taxation may increase risk, Undoubtedly, the degree of freedom affects tha scale of the taxpayer's risks and the possibility of its formation.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ickiewicz J., Obciążenia fi skalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
  2. Poszwa M., Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie, C.H. Beck, Warszawa 2007.
  3. Zdanowicz J., Utrata prawa do zryczałtowanych form opodatkowania podatku dochodowym od osób fizycznych, "Monitor Podatkowy" 2000, nr 8, s. 10-19.
  4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym, DzU 2006, nr 183, poz. 1353, ze zm.
  5. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, DzU 1998, nr 144, poz. 930, ze zm.
  6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2010, nr 51, poz. 307.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu