BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surowiec Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Kołodziej-Hajdo Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne według regulacji MSSF i US GAAP
Long-Lived Assets and Intangible Assets in IFRS and US GAAP
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 32, s. 647-656, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Amerykańskie standardy rachunkowości, Środki trwałe, Wartości niematerialne
Accounting, International Accounting Standards (IAS), Generally Accepted Accounting Principless (GAAP), Fixed assets, Intangible asset
Note
streszcz., summ..
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
IASB oraz FASB zobowiązały się do prowadzenia wspólnych prac w zakresie głównych projektów w celu osiągnięcia w długoterminowej perspektywie zbieżności między MSSF i US GAAP. Nadal jednak istnieje wiele różnic między Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej - MSSF (International Financial Reporting Standards - IFRS) publikowanymi przez IASB a amerykańskimi standardami rachunkowości (US GAAP) publikowanymi przez FASB. Istnienie rozbieżności w systemach rachunkowości, a tym samym w sprawozdaniach finansowych, jest spowodowane przez wiele różnorodnych czynników, takich jak: charakter jednostki, specyfika operacji gospodarczych, interpretacja bardziej ogólnych zasad, specyfika branży czy stosowanie polityki rachunkowości w zakresie przewidzianym przez MSSF i US GAAP.(fragment tekstu)

The convergence of financial reporting and accounting standards is a valuable process that improves the ability to compare financial statements on a global basis. There are still many differences between IFRS and US GAAP accounting and reporting practices. The paper presents main differences and similarities of both accounting models concerning long-lived assets and intangible assets.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jaruga A. Systemy regulacji rachunkowości w perspektywie międzynarodowej, C.H. Beck, Warszawa 2002.
  2. Bonham M. i in., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 1, Założenia ogólne, zastosowanie po raz pierwszy, tłumaczenie zespół Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego pod kier. I. Sobańskiej i in., weryfi kacja Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
  3. IFRS and US GAAP similarities and differences, PricewaterhouseCoopers, September 2010, http://www.pwc.com/us/en/issues/ifrs-reporting.
  4. US GAAP vs. IFRS The basics, Ernst & Young, March 2010, www.ey.com, http://www. fasb.org.
  5. Maj W., Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 23. Koszty finansowania zewnętrznego, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2006, nr 6.
  6. Turyna J., Standardy sprawozdawczości fi nansowej, Difi n, Warszawa 2006.
  7. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007 (MSSF), t. 1, International Standards Committee Foundation, SKwP, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu