BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cyrek Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Zatrudnienie w sektorze usług jako czynnik minimalizacji zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionach unii europejskiej
Employment in the Service Sector as a Factor Minimizing Risk of Poverty and Social Exclusion in EU Regions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 77-89, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ubóstwo, Zatrudnienie, Sektor usług, Wykluczenie społeczne
Poverty, Employment, Services sector, Social exclusion
Note
summ.
Abstract
W artykule weryfikacji poddano występowanie współzależności pomiędzy stopą zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym a zatrudnieniem w sektorze usług i poszczególnych jego branżach na podstawie analizy sytuacji w regionach UE. Dostrzeżono możliwości minimalizowania ryzyka społecznego przez rozwój usług, w tym w szczególności branż związanych z nowoczesną gospodarka opartą na wiedzy. Jako podstawowe kanały tych oddziaływań wymieniono relacje płacowe, a także wymiar pracy i stabilność zatrudnienia.(abstrakt oryginalny)

In the paper there was verified an appearance of relations between risk of poverty or social exclusion and employment in the service sector and its specified branches, basing on the analysis of situation in EU regions. Possibilities of minimizing social risks by development of services, especially branches connected with a modern knowledge-based economy were perceived. Earnings relations, time as well as stability of employment were indicated as main channels of the relationships(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baza danych Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.
  2. Cierniak-Szóstak E., Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej, w: Gospodarka Polski 1990-2011, t. 3. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Wo niak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  3. Cyrek M., Rozwój sektora usług a gospodarka oparta na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.
  4. Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2010), GUS, Warszawa 2012.
  5. Kozek W., Kubisa J., Ostrowski P., Bliżej junkjob niż workingpoor. Nisko kwalifikowana nisko płatna praca w usługach w Polsce, "Polityka Społeczna" 2005, nr 10.
  6. Różne oblicza polskiej biedy, GUS, materia na konferencję prasową w dniu 30.11.2012.
  7. Ubóstwo w Polsce w 2011 r., GUS, materia na konferencję prasową w dniu 31.05.2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu