BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dorożyński Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Regionalne nierówności gospodarcze a polityka spójności Unii Europejskiej
Regional Economic Disparities and EU Cohesion Policy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 103-117, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Region, Polityka spójności
Region, Cohesion policy
Note
summ.
Abstract
W celu usuwania regionalnych nierówności gospodarczych UE prowadzi politykę spójności. Do jej głównych instrumentów należą fundusze strukturalne. Głównym celem artykułu jest ocena roli unijnej polityki spójności w niwelowaniu dysproporcji gospodarczych. Ze względu na obszerność problematyki autor skoncentrował się na trzech zagadnieniach: przyczynach regionalnych nierówności gospodarczych, określeniu przesłanek i celów polityki spójności UE oraz jej ocenie. (abstrakt oryginalny)

In order to remove regional economic disparities, the EU realizes a cohesion policy. Such policy is justified economically and socially. The mechanism of the cohesion policy is based mainly on transfers and thus the essence of the cohesion policy is a redistribution of revenues in order to support the selected areas as well as unfavoured social groups. The evaluation of the cohesion policy from the point of view of experiences of individual member states and the EU is not explicit. What is especially controversial here are unsuccessful attempts to reach the main goal, which is social, economic and territorial cohesion. It does not mean the negation of outcomes of numerous researches which confirm a positive influence of the cohesion policy on the economic growth. Those and other research methods confirm however that the structural funds contribute to the increase of GDP per capita as well as to the reduction of unemployment. The main aim of the article is an evaluation of the role of the EU cohesion policy in removing regional economic disparities (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barca F., An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent Report 2009.
 2. Boldrin M, Canova F., Inequality and Convergence in Europe's Regions: Reconsidering European Regional Policies, "Economic Policy" 2001, April, No. 32, Research 2001.
 3. Brasili C., Gutierrez L., Regional Convergence Across European Union, http:/europa. eu.int, 2004.
 4. Bosca J., Domenech R., Taguas D., La Politica Fiscal en la Union Economica y Monetaria, ,,Moneda y Credito" 1999 (206).
 5. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2005.
 6. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 7. Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003.
 8. Greta M., Kasperkiewicz W., Podstawy integracji europejskiej, Wydawnictwo Absolwent,Łódź 1999.
 9. Integracja europejska, red. A. Marszałek, PWE, Warszawa 2004.
 10. Kuciński K., Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 11. Maier G., Tödtling F., International Division of Labour and Industrial Change in Austrian Regions, w: International Economic Restructuring and the Regional Community, red. H. Muegge, W.B. Stöhr, International Institute for Urban and Regional Studies, UNIDO 1987.
 12. Molle W., Ekonomika integracji europejskiej, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
 13. Myrdal G., Economic Theory and Under-Developed Regions, University Paperbacks, London 1963.
 14. Orłowski W.M., Droga do Europy, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 1998.
 15. Pelkmans J., European Integration, Methods and Economic Analysis, Longman 1997.
 16. Regional GDP Per Capita in the EU in 2010: Eight Capital Regions in the ten First Places, Eurostat.
 17. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie 1260/1999.
 18. Sixth Periodic Reporton the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the Community, European Commission, Brussels 1999.
 19. Solanes J.G., Maria-Dolores R., The Impact of European Structural Funds on Economic Convergence in European Countries and Regions, www.celpe.unisa.il.
 20. The impact of Structural Policies on Economic and Social Cohesion in the Union 1989-99, European Commission, Brussels 1997.
 21. Wilkin J., Peryferyjność i marginalizacja w świetle nowych teorii rozwoju (nowa geografia ekonomiczna, teoria wzrostu endogennego, instytucjonalizm), w: Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej Unii Europejskiej, red. A. Bołtromiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu