BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudziński Jerzy (University of Szczecin, Poland), Narękiewicz Jarosław (University of Szczecin, Poland)
Title
Nowe relacje cen w handlu międzynarodowym a eksport krajów Wspólnoty Niepodległych Państw
New Price Relations in International Trade in the Light of the Cis Exports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 119-134, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Ceny światowe, Handel międzynarodowy
World prices, International trade
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono kierunki wpływu nowych relacji cen rynku międzynarodowego obserwowanych w XXI wieku na eksport krajów WNP. Wyniki badań wskazują, że struktura eksportu WNP (duży udział surowców) okazała się bardzo korzystnym czynnikiem rozwoju ich eksportu. W efekcie ceny w eksporcie (unit value) tych państw rosły w tempie ponad dwa razy wyższym od średniej światowej. Umożliwiło to - przy zbliżonej dynamice wolumenu wywozu państw WNP i światowego eksportu - uzyskanie ponad dwukrotnie wyższego tempa wzrostu wartości eksportu niż średnia światowa. Wspomniana struktura oddziaływała jednak w kierunku dezintegracji ugrupowania, ponieważ popyt na surowce i żywność pochodzi głównie z krajów trzecich (spoza WNP). (abstrakt oryginalny)

The paper presents the directions of impact of new price relations in the international market on the exports of the CIS countries as observed in the 21st century. The evidence from the research indicates that the structure of the CIS exports (with a large share of commodities) became a significant factor driving up the Commonwealth's total exports. As a result, export prices (unit values) in this group of countries grew twice as fast as the world average, which given comparable growth rates of exports volume observed for both the CIS and the world as a whole, translated into an overall growth rate of the total export value of this region being twice as high as the world average. This structure, however, has contributed to the disintegration of the Commonwealth as the demand for commodities is raised mostly by third countries (outside the CIS).(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Demjaniuk R., Priorytety państw członkowskich i układy regionalne w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach nr 89, Siedlce 2011.
  2. Dudziński J., Ceny rynku międzynarodowego. Tendencje i mechanizm, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
  3. Dudziński J, Nowe relacje cen a kierunki przekształceń struktury współczesnego handlu międzynarodowego. Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiay IHZ Uniwersytetu Gdańskiego nr 31, Gdask 2012.
  4. Dudziński J., Proces zwierania się cen w handlu międzynarodowym i jego przyczyny, w: Gospodarka międzynarodowa i nowe trendy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 179, Pozna 2011.
  5. Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013, IBRKK, Warszawa 2012.
  6. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2012, GUS, Warszawa 2012.
  7. Shelburne R.C., Pidufala O., Evolving Trade Patterns in the CIS: The Role of Manufacturing, Discussion Papers Series, Geneva, September 2006.
  8. UNCTAD Handbook of Statistics 2012, United Nations, New York-Geneva 2012.
  9. UNCTAD Statistical Database, http://unctadstat.unctad.org.
  10. Żołądkiewicz K., Specyfika porozumień integracyjnych na obszarze WNP, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu