BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fundusze inwestycyjne jako narzędzie zarządzania gotówką w firmie
Investment Funds as a Cash Management Tool in the Company Equipment Effectiveness as the Factor of Enterprise Value Growth
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 659-668, tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie finansami
Investment funds, Enterprises, Financial management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedsiębiorstwa zazwyczaj przechowują nadwyżki płynności na bieżących rachunkach bankowych lub na lokatach. Konkurencyjnym narzędziem zarządzania gotówką jest zakup jednostek funduszy inwestycyjnych. Pozwala to przy zachowaniu niskiego ryzyka i bezpiecznego poziomu płynności na osiąganie zysków wyższych niż oprocentowanie lokat bankowych. (abstrakt oryginalny)

Companies usually hold liquidity surplus on the current bank accounts or deposits. Competitive cash management tool is to purchase units of investment funds. This allows to achieve higher profits than interest on the account while keeping a low risk and safe level of liquidity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Folga J., Zarządzanie majątkiem obrotowym, [w:] Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. Nauk. A. Bielawska, C.H.Beck, Warszawa 2009.
  2. Gorczyńska M., Znaniecka K., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.
  3. Michalski G., Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2010.
  4. Piotrowska M., Finanse spółek. Krótkoterminowe decyzje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Wagnera we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  5. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  6. www.kbctfi.pl/klienci_instytucjonalni/fundusze/otwarte/kbc_gamma_sfio
  7. www.knf.gov.pl/o_nas/komisja/index.html
  8. www.izfa.pl/pl/index.php?id=10054
  9. www.analizy.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu