BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryczka Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
W kwestii wykorzystania strategii reverse innovation w pogłębianiu specjalizacji eksportowej na rynku międzynarodowym
Reverse Innovation Usage as a Strategy for the Export Specialization Enhancement in the International Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 199-216, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne
Foreign investment
Note
summ.
Abstract
W ostatnich dwóch dekadach zaszły istotne zmiany w strukturze towarowej i usługowej handlu międzynarodowego, wynikające w dużym stopniu z rosnącej aktywności korporacji transnarodowych. W rezultacie wzrostu strumienia bezpośrednich inwestycji zagranicznych coraz więcej krajów rozwijających się zaczyna specjalizować się w produkcji i eksporcie towarów i usług wymagających większego zaangażowania zdobyczy postępu naukowo-technicznego. Celem artykułu jest przeanalizowanie zmian kierunków specjalizacji eksportowej wybranych krajów (w tym Polski) w kontekście przepływu kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz przedstawienie założeń strategii odwrotnej innowacyjności wraz z uwarunkowaniami upowszechnienia jej w naszym kraju. W pracy wykorzystano metody analizy porównawczej i statystyki opisowej, a badaniami objęto dane dotyczące lat 1990-2011 publikowane przez instytucje międzynarodowe. (abstrakt oryginalny)

For two last decades international commodity and service trade has changed significantly, especially due to transnational corporations activities conducted in developing and transition economies. As foreign direct investment flows increased, more and more developing countries have switched their production and export specialization from manufactures with low skill and technology intensity to the manufactures and services with higher skill and technology intensity. The purpose of this paper is to analyze export specialization direction changes in the context of foreign direct investment flows, and to present the general concept of reverse innovation strategy with essential conditions required for its implementation in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boudier-Bensebaa F., FDI-assisted Development in the Light of the Investment Development Path Paradigm: Evidence from Central and Eastern European Countries, "Transnational Corporations" 2008, Vol. 17 (1).
 2. Caves R.E., International Corporations: The Industrial Economics of Foreign Investment, "Economica" 1971, Vol. 38.
 3. Chesnais F., Multinational Enterprises and the International Diffusion of Technology, w: Technical Change and Economic Theory, red. G. Dosi, Ch. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg, L. Soete, Pinter Publisher, London 1988.
 4. Dunning J.H., The Consequences of International Transfer of Technology by MNEs: Some Home Country Implications, w: International Production and the Multinational Enterprise, George Allen & Unwin, London 1981.
 5. Dunning J.H., Lundan S.M., Multinational Enterprises and the Global Economy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2008.
 6. Govindarajan V., Trimble Ch., Reverse Innovation: Create Far From Home, Win Everywhere,Harvard Business School Publishing, Boston 2012.
 7. Gryczka M., Przekszta cenie specjalnych stref ekonomicznych w klastry, "Ekonomika i Organizacja Przedsibiorstwa" 2011, nr 8.
 8. Hanson G.H., Mataloni R.J., Slaughter M.J., Vertical Production Networks in Multinational Firms, "The Review of Economics and Statistics", MIT Press 2005, Vol. 87(4).
 9. Jasiński A.H., Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 10. Moosa I.A., Foreign Direct Investment. Theory, Evidence and Practice, Palgrave, Houndmills- Basingstoke 2002.
 11. Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2012, GUS, Warszawa 2012.
 12. Rugman A.M., Verbeke A., Location, Competitiveness, and the Multinational Enterprise,w: The Oxford Handbook of International Business, red. A.M. Rugman, Oxford University Press, New York 2010.
 13. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu