BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witoszek Grażyna
Title
Inwestycje rzeczowe jako determinanty wzrostu wartości księgowej przedsiębiorstwa
Assets Investments as Determinants of Increase Enterprise Book Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 681-690, tab., bibliogr. poz. 11
Keyword
Inwestycje, Przedsiębiorstwo, Inwestycje rzeczowe
Investment, Enterprises, Real investments
Note
streszcz., summ..
Abstract
Uwarunkowania obecnej gospodarki jak również zmiany zachodzące w otoczeniu sprawiają, że funkcjonowanie i rozwój współczesnych przedsiębiorstw determinowane są przez synergiczne oddziaływanie wielu procesów i czynników. Bardzo popularny jest pogląd, że wzrost wartości przedsiębiorstwa staje się obecnie najważniejszym celem w perspektywie strategicznej, bowiem chcąc przetrwać i odnosić sukcesy na konkurencyjnym rynku, firmy są zmuszone do podejmowania działań, które zapewnią im trwałą przewagę nad rywalami. Aby skutecznie zarządzać wartością przedsiębiorstwa należy zrozumieć od czego zależy wzrost wartości spółki. Jednym z głównych czynników wpływających na wartość są realizowane w firmie inwestycje rzeczowe. Ocena inwestycyjnych nośników wartości związana jest z oceną efektywności zarządzaniem aktywami i kierunkami zmian ich struktury. Dotychczasowe, a także planowane przyszłe decyzje inwestycyjne realizowane w aktywach firmy oraz ich efekty obserwowane w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, głównie w wielkości przychodów, kosztów, zysków i przepływów pieniężnych, będą oddziaływać na wartość całej spółki. (abstrakt oryginalny)

Conditions of present economy and environment changes in an enviromen case that function and development of the enterprise are determined by influence of many processes and factors. Very popular view, that growth of the enterprises value is the most important strategic goal, because want to survives end achieve sukcesses on the competitive market , the firms must take action, which assure them durable competitive advantige. In order to effective manage the value of enterprise it shall understand on what factors depend the increase enterprises value. One of the main factors which has influence on value are assets investment. The estimate evaluation of media investment is connected with estimate of efficiency assets governance and directions of the changes their structure. Existing and planned future investment decisions made in company assets and their effects observed in the operations of enterprises, mainly in the size of revenues, costs, profits and cash flows will affect the value of the entire company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black A., Wright P., Bachman J. E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005 [za] Pod red. W. Skoczylas, Determinanty I modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 2. Kamela - Sowińska A.: Wartość firmy, PWE, Warszawa, 2001.
 3. Miles R.C., Basic Business Appraisal, John Wiley &Sons, New York 1984, s. 15 [za]
 4. Nita B.: Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa", PWE, Warszawa 2007.
 5. Rappaport A.: Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora., WIG Press, Warszawa 1999, [za]G. Gołębiowski, P. Szczepankowski: Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 6. Różański J., Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu łódzkiego, Łódź 1998.
 7. Słownik języka polskiego, tom III, PWN, Warszawa 1981, s. 660.
 8. Szczepankowski P., Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1999.
 9. Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2007.
 10. Walica H., Zarządzanie strategiczne i polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa. Metodyka opracowywania projektów inwestycyjnych oraz ich realizacja. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
 11. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu