BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziemba Marika (Uniwersytet Łódzki), Świeszczak Krzysztof (Uniwersytet Łódzki)
Title
Mechanizm kształtujący wynagrodzenia w podmiotach z sektora MSP w 2008 roku
The Mechanism For Forming Salaries In Sme's In 2008 Year
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 46, s. 691-704, rys., tab., bibliogr. poz. 13
Keyword
Wynagrodzenia, Przedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Remuneration, Enterprises, Small business
Note
streszcz., summ..
Abstract
Poziom wynagrodzeń ma istotne znaczenie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników - dla pierwszych stanowi koszt, zaś dla drugich przychód. Interesy obu stron są sprzeczne, dlatego konieczne jest ustalenie optymalnego poziomu płac, satysfakcjonującego wszystkich. Celem artykułu jest zbadanie mechanizmów kształtującego wynagrodzenia w podmiotach z sektora MSP w poszczególnych województwach. (abstrakt oryginalny)

The payroll system is important to employers and employees - for the first represents costs, for the second incomes. Interests of both sides are adverse, that is why it is necessary to assign the optimal level of wage, which will satisfy everyone. This article studies the mechanism for forming salaries in SME'S in each province. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamska M., Modele polityki wynagradzania w przedsiębiorstwach rodzinnych, [w:] M. Pluta - Olernik, "Przedsiębiorstwo - Konkurencja - Gospodarka", Zeszyt naukowy 2/2008, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2008.
 2. Beck E., Polityka płacowa polskich przedsiębiorstw w kontekście nierówności społecznych, [w:] M. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji część 1, Zeszyt nr 8, Mitel, Rzeszów 2008.
 3. Czajka Z., Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa 2009.
 4. Juchnowicz M. (red.), Wynagrodzenia w małych i średnich firmach, Raport IPiSS, Zeszyt nr 27, Warszawa 2005.
 5. Karaszewska H., Ewolucja wynagrodzeń w Polsce w okresie zmian systemu ekonomicznego, UMK, Toruń 2003.
 6. Komisja Europejska, Nowa definicja MSP.Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia, Wspólnoty Europejskie 2006.
 7. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju., Difin, Warszawa 2008.
 8. PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000 - 2001, PARP, Warszawa 2002.
 9. PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008 - 2009, PARP, Warszawa 2010.
 10. Sienkiewicz Ł., Uwarunkowania zarządzania kompetencjami pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] K. Piotrowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach, WSE, Warszawa 2002.
 11. A. Skowronek - Mielczarek, Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania., C. H. Beck, Warszawa 2007.
 12. A. Sztando, Konkurencyjność ..., op. cit.
 13. http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-1079.htm (stan na dzień 14.01.2011 r.).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu