BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chajęcki Andrzej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Krzakiewicz Chalnisia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu), Chajęcki Michał (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Elastyczność organizacji a turbulentne otoczenie
Organization Flexibility in a Turbulent Environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 9-36, tab., bibliogr. poz. 48
Keyword
Elastyczność organizacji, Organizacja
Organisational flexibility, Organisation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Współcześnie wszystkie organizacje funkcjonują w stale i gwałtowanie zmieniających się warunkach otoczenia, które w mniejszy lub większy sposób wpływa na ich działania. Otoczenie to, obecnie bardziej nieprzewidywalne, zaskakujące, zwane coraz powszechniej burzliwym i turbulentnym, charakteryzuje się dużą zmiennością, konkurencyjnością, silną pozycją klientów oraz ma tendencje do przyspieszania. Zmiany zachodzące w otoczeniu dotyczące sfery politycznej, ekonomicznej, gospodarczej i społecznej, a także technologicznej i ekologicznej, wymuszają na organizacjach ciągłe dostosowywanie się o niego poprzez stosowanie odpowiednich procesów dostosowawczych. Wymagania współczesnego rynku oraz turbulentne otoczenie zmuszają organizacje do ciągłego monitorowania zachodzących zmian oraz do dużej elastyczności działania i szybkiej reakcji na pojawiające się sygnały z otoczenia. (abstrakt oryginalny)

Today, all organizations operate in a constantly and rapidly changing environment, which infl uences their actions in a greater or smaller degree. This environment, at present more unpredictable, surprising and turbulent can be characterized by high changeability, competitiveness, customers' strong position, with tendencies to accelerate. Changes occurring in this environment are of political, economic, social, technological and ecological nature. They force organizations to constant adaptation to the environment throughthe application of proper adjustment processes. Due to the requirements of modern market and turbulent environment organizations are forced to continuously monitor the occurring changes, as well as be highly flexible and react promptly to signals from the environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allaire Y., Firsirotu M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 3. Bitkowska A., Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, Difi n, Warszawa 2010.
 4. Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Borowiecki R., Kwieciński M., Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004.
 6. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 7. Brzozowski M., Kopczyński T., Metody zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2009.
 8. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1994.
 9. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik; Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
 10. Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1995.
 11. Eppink D.J., Planning for Strategic Flexibility, "Long Range Planing" 1978, No. 11.
 12. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 13. Glińska-Neweś A., Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007.
 14. Gościniak J., Cykl życia organizacji, PWE, Warszawa 1989.
 15. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie technologiami, Difin, Warszawa 2008.
 16. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
 17. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.
 18. Karaszewski R., Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość: wybrane zagadnienia, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999.
 19. Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 20. Kisielnicki J., Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa 2008.
 21. Kowalczewski W., Matwiejczuk W., Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Difi n, Warszawa 2007.
 22. Koziński J., Listwan T., Podstawy zarządzania organizacją, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Wrocław-Poznań 2005.
 23. Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 24. Koźmiński A.K., Piotrkowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 25. Krupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 26. Marfo-Yiadom E., Zasady zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- -Ekonomicznej, Łódź 2008.
 27. Monaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 28. Nalepka A., Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw, Antykwa, Kraków 1998.
 29. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 30. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 31. Pasternak K., Grzybowiska B., Metody i techniki zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
 32. Penc J., Leksykon biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
 33. Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu. Procesy adaptacji i współpracy. Część 1, Ofi cyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 34. Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difi n, Warszawa 2003.
 35. Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu fi rmą. Koncepcja i zastosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
 36. Perechuda K., Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2000.
 37. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 38. Rummler G., Brache A., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 39. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 40. Staniewski M., Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2008.
 41. Sudoł S., Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007.
 42. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 43. Wąsikiewicz-Rusnak.U., Przedsiębiorstwo w procesie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 44. Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
 45. Weiss E., Zarządzanie jakością projektu w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej, I-Bis, Wrocław 2006.
 46. Weiss E., Godlewska M., Bitkowska A., Nowe trendy i wyzwania w zarządzaniu, Vizja Press & IT, Warszawa 2006.
 47. Zarządzanie fi rmą. Część 1, Biblioteka Gazety Wyborczej Biznes, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 48. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu