BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołembski Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Wojtkowiak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Znaczenie pomiaru kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
The Significance of the Measurement of Human Capital in the Creation of Value of the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 37-56, rys., bibliogr. poz. 17
Keyword
Kapitał ludzki, Wartość przedsiębiorstwa, Wycena
Human capital, Enterprise value, Valuation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto problematykę zarządzania zasobami ludzki w kontekście wpływu kapitału ludzkiego na wartość przedsiębiorstwa i podejmowane decyzje strategiczne. Autorzy wskazują, że kapitał ludzki oraz inne składniki kapitału intelektualnegomogą być świadomie kształtowane. One same również mają znaczny wpływ na możliwość kreowania wartości dodanej i wartości przedsiębiorstwa. W artykule dokonano przeglądu metod pomiaru kapitału ludzkiego, pokazano jego znaczenie i na podstawie analizy przypadków wykazano, w których momentach wpływa na interpretacje wartości przedsiębiorstwa (nawet jeśli metody jej szacowania nie uwzględniają bezpośrednio kapitału ludzkiego). (abstrakt oryginalny)

The article brings up a subject of the human resources management w the context of influence of the human capital on the value of a company and the taken strategic decisions. Authors are indicating, that the human capital, as well as the other elements of the intellectual capital, can be consciously developed. They have significant influence on the possibility of creating added value and value of a company. The article reviews the methods of measurement of the human capital, shows its significance and demonstrates, on the basis of the case studies, in which moments it influences the interpretations of the value of a company (even if the methods of its estimations do not take the human capital directly into consideration). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 2. Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w fi rmie, Poltext, Warszawa 2005.
 3. Bontis N., There's a price on your head: Managing intellectual capital strategically, "Business Quarterly" 1996, Vol. 60, Issue 4.
 4. Dziechciarz P., Pomiar efektywności polityki personalnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2011, nr 3-4.
 5. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Elias J., Scarbrough H., Evaluating human capital: an exploratory study of management practice, "Human Resources Management Journal" 2004, Vol. 14, No. 4.
 7. Fitz-enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 8. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 10. Kunasz M., Pomiar efektywności wykorzystania kapitału ludzkiego, w: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 11. Leszczyński M., Inwestowanie w kapitał ludzki. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2007.
 12. Magau D., Rodt G., An evaluation of the Human CapitalBridge™ framewok, "South African Journal of Human Resource Management" March 2010.
 13. Ofi cjalna strona Ministerstwa Skarbu Państwa, www.prywatyzacja.msp.gov.pl
 14. Panfi l M., Szablewski A. (red), Metody wyceny spółki, perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2009.
 15. Philips J.J., Stone R.D., Phillips P.P., Ocena efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Humanfactor, Warszawa, Kraków 2003.
 16. Sakalas A., Lipe Z., Evaluation methods of investment in human capital, "Economics & Management" August 2011.
 17. Xian Z.A., Review of the Evaluation Methods of the Value of Human Capital of the Manager in China, "International Business & Economics Research Journal" 2010, Vol. 9, No. 6.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu