BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Góralski Paweł, Pietrzak Sławomir, Jędralski Piotr
Title
Ocena kondycji finansowej oraz zagrożenia upadłością spółek ANR
Evaluation of the Financial Condition and the Risk of Bankruptcy of Agricultural Property Agency Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 57-68, rys., bibliogr. poz. 2
Keyword
Analiza dyskryminacyjna, Prognozowanie, Upadłość przedsiębiorstwa
Discriminant analysis, Forecasting, Enterprise bankruptcy
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę określenia standingu finansowego oraz ewentualnego zagrożenia upadłością spółek, w których prawa z udziałów wykonuje Agencja Nieruchomości Rolnych. Do przeprowadzenia oceny kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw rolniczych zastosowano modele dyskryminacyjne. Wybrano modele dostosowane do realiów polskiej gospodarki, a więc te, które w większości przypadków zostały opracowane przez polskich badaczy (poza modelami Atamana). Koncepcja Modelu Zintegrowanego powstała na bazie opisanych w literaturze modelidyskryminacyjnych służących prognozowaniu upadłości. Cechą wspólną użytych w badaniu modeli jest ich budowa na podstawie metody analizy dyskryminacyjnej, konstruowanej na bazie wskaźników ekonomiczno-finansowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na dokonanie rankingowania badanej populacji spółek ANR. Zaproponowana metodyka analizy pokazała, że dokonywanie prognozowania na podstawie kilku różnych modeli prognostycznych jest prawidłowe. (abstrakt oryginalny)

This study attempts to identify the financial standing and the possible threat of bankruptcy, the companies in which the rights of the shares of the Agricultural Property Agency (APA) does. To evaluate the economic and financial condition of agricultural enterprises in which the rights of the shares does APA models were used discriminatory. Here selected models adapted to the realities of the Polish economy, and therefore the ones that in most cases, have been developed by Polish researchers (except models Ataman). Integrated Model concept built upon the models described in the literature discriminatory for predicting bankruptcy. A common feature of models used in the study, to be built on the basis of discriminant analysis method, constructed on the basis of a number of economic indicators - financial. The analysis made it possible to carry out the study populationscheduling Companies APA. The proposed methodology analyzes showed that making the prediction based on a number of different forecasting models are correct.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia fi nansowego przedsiębiorstw, Difi n, Warszawa 2005.
  2. Cebrowska T., Rachunkowość fi nansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu