BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuchalski Cezary (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza finansowa i controlling w przedsiębiorstwie. Powrót do rozważań
Financial Analysis and Controlling in a Company. Return to Deliberations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 83-93, rys., tab., bibliogr. poz. 15
Keyword
Analiza finansowa, Controlling, Zarządzanie
Financial analysis, Controlling, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zajęto się kluczowymi instrumentami zarządzania w przedsiębiorstwie, jakimi są analiza finansowa i controlling. Skoncentrowano się na przypomnieniu istoty analizy finansowej i controllingu pod kątem przedstawienia wzajemnych relacji między tymi odrębnymi instrumentami zarządzania. Na controlling w artykule spojrzano od strony funkcjonalnej i instrumentalnej, pominięto natomiast podejście koncepcyjne. Wskazano na controlling jako instrument realizujący proces gromadzenia, opracowywania i dostarczania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie oraz zaakcentowano jego ponadfunkcyjność. Stosunek controllingu do analizy finansowej przedstawiono przez pryzmat sprzężenia, jakie zachodzą między nimi. Wykazano, że controlling korzysta z analizy finansowej, która dostarcza informacji w procesie planowania oraz oceny uzyskanych wyników. Jednocześnie controlling tworzy bazę porównawczą dla analizy finansowej, która z tej bazy korzysta. Sprzężenie między controllingiem a analizą finansową ukazano także na przykładzie odmian analizy finansowej, zwracając uwagę na takie kryteria, jak horyzont czasu oraz przedmiot. (abstrakt oryginalny)

The key tools of management like financial analysis and controlling are deliberated in the article.The focus is on reminding the sense of financial analysis and controlling to demonstrate relations between them as separate management tools. The controlling is presented from the functional perspective and as a tool of management.The conceptual approach is ignored. The relations between controlling and financial analysis are demonstrated in the sense of interactions between them.It was confirmed that financial analysis is a tool to deliver information in the procesess of planning and control but controlling creates a comparative base. An example of interactions between financial analysis and controlling is also a variety of financial analysis. Some types of financial analysis are useful in controlling. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Błoch H., Controlling i rachunkowość zarządcza, Centrum Informacji, Warszawa 1992.
 2. Brzezin W., Controlling. Modele teoretyczno-normatywne do zastosowania w przedsiębiorstwach polskich, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa 2001.
 3. Czubakowska K., Rachunek wyników w systemie controllingu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 4. Dellman K., Controlling-Konzept, w: Ch. Schetule (red.), Lexikon des Controlling, Carl Hanser Verlag, München-Wien 1996.
 5. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 6. Duraj J., Analiza ekonomiczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 7. Goliszewski J., Controlling - system koordynacji przedsiebiorstwa (I), "Przegląd Organizacji" 1990, nr 8-9.
 8. Horvath P., Controlling, Verlag Franz Vahlen, München 1990.
 9. Jerzemowska M. (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 10. Kurtys E., Analiza ekonomiczna a rachunek ekonomiczny, kontrola gospodarcza i controlling, w: M. Hamrol (red.), Analiza fi nansowa jako narzędzie zarządzania fi nansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2006.
 11. Nowak E. (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
 12. Peemöller H.V, Controlling-Grundlagen und Einsatzbegebiete, Verlag Neue Wirtschafst- Briefe Berlin 1990, za: E. Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
 13. Skowronek C. (red.), Analiza ekonomiczno-fi nansowa przedsiębiorstwa. Zbiór przykładów i zadań, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.
 14. Vollmuth H. J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1996.
 15. Wersty B., Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, w: L. Bednarski, R. Borowiecki, J. Duraj, E. Kurtys, T. Waśniewski, B. Wersty, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu