BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kumor Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Dylematy pomiaru bilansowej wartości przedsiębiorstwa w świetle polityki rachunkowości
Balance Sheet Measurement Dilemmas in the Context of Enterprise Valuation and Accounting Policy Choices
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 93-105, tab., bibliogr. poz. 14
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Bilans przedsiębiorstwa, Kapitał własny, Rachunkowość
Enterprise value, Enterprise’s balance, Ownership capital, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jedną z możliwości zdefiniowania wartości przedsiębiorstwa jest jego wartość bilansowa.W artykule przedstawiono wybrane problemy pomiaru i prezentacji bilansowej wartości przedsiębiorstwa. Zaproponowano różne warianty rozwiązań w tym zakresie, w zależności od przyjętych uregulowań. (abstrakt oryginalny)

The article presents enterprise valuation technique based on accounting balance sheet measurement. Author describes some methods of valuation and disclosure in balance sheet and suggests different solutions regarding contemporary accounting standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk M., Kapitały własne jako miara siły finansowej spółki oraz przedmiot audytu, w: Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 2. Ambroziak M., Analiza sprawozdań fi nansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 3. Cebrowska T., Problemy ustalania wartości kapitału własnego, w: H. Buk, A. Kostur (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 4. Jaruga A., Frendzel M., Kwalifikacja kapitałów własnych w świetle standardów międzynarodowych. Kwestie problematyczne, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, t. 43.
 5. Kamela-Sowińska A., Wartość kapitału, w: J. Wojtyła (red.), Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 6. Kostur A., Koncepcja i analiza modelu sprawozdawczego rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 7. Maćkowiak E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
 8. Messner Z. (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, SKwP.
 10. Smejda M., Koncepcje kapitału - ich wpływ na proponowane rozwiązania rachunkowości, w: Rachunkowość sztuka pomiaru i komunikowania, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 11. Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości, DzU 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 12. Walińska E., Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 13. Walińska E., Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa, w: T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difi n, Warszawa 2009.
 14. Walińska E., Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu