BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Cechy spółek dokonujących SEO a ich stopy zwrotu
Characteristics of Seo Firms and Their Rates of Returns
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 107-118, tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Wskaźniki ekonomiczne
Enterprise value, Economic indicators
Note
streszcz., summ..
Abstract
Opracowanie nawiązuje do dyskusji wokół konstrukcji benchmarku do szacowania ponadnormalnych stóp zwrotu po emisji akcji. Celem jest sprawdzenie, czy istnieją cechy spółek dokonujących SEO, które mogą różnicować poziom stóp zwrotu po przeprowadzeniu wtórnej emisji akcji. Badanie koncentruje się na ofertach na giełdzie Australian Stock Exchange z okresu 1998-2011. Firmy kwotowane na ASX są dzielone na dwie grupy względem wartości mediany dla dwunastu cech. Różnice w medianach stóp zwrotu wskazują, że ocena rynkowa w pierwszym, drugim i trzecim roku po SEO jest lepsza dla spółek cechujących się niższą wartością aktywów, kapitalizacji, sprzedaży, niższym wskaźnikiem EPS i większą zmiennością stóp zwrotu przed emisją. W drugim i trzecim roku po emisji jest także lepsza dla spółek z mniejszą dźwignią i wyższym poziomem gotówki. Im niższe przedemisyjne stopy zwrotu skorygowane o rynek, tym wyższe stopy zwrotu po emisji dla SEO z lat 1998-2011. Podsumowując, należy postawić pytanie, czy wyniki te odnoszą się tylko do firm dokonujących SEO, czy można je także rozszerzyć na pozostałe spółki. (abstrakt oryginalny)

The study is a part of a discussion about the proper benchmark to calculate abnormal rate of returns after equity offerings. The aim is to check if there are characteristics of SEO firms that can influence the level of raw returns after seasoned equity offering. The research concentrates on equity offers on the Australian Stock Exchange between 1998-2011. ASX quoted firms are all divided into two groups based on the median values for twelve characteristics. The difference in medians of rate of returns shows that the market performance in the first, second and third year after SEO if better for firms with lower assets, capitalization, sales, EPS and higher standard deviation of prior returns. The performance in two- and three-year horizon is also better for firms with lower leverage and higher level of cash. The lower the level of prior market-adjusted returns, the higher the level of raw returns after offering for SEOs between 1998-2011. The study concludes with a question if this relates only to SEO firms or maybe it may also be extended to non-SEO firms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Loughran T., Ritter J.R., The new issue puzzle, "Journal of Finance" 1995, Vol. 50.
  2. Spiess D.K., Affl eck-Graves J., Underperformance in long-run stock returns following seasoned equity offerings, "Journal of Financial Economics" 1995, Vol. 38.
  3. Allen D.E., Soucik V., Long-run underperformance of seasoned equity offerings: Fact or an illusion?, "Mathematics and Computers in Simulation" 2008, Vol. 78.
  4. Brown P., Gallery G., Goei O., Does market misvaluation help explain share market long-run underperformance following a seasoned equity issue?, "Accounting and Finance" 2006, Vol. 45.
  5. Eckbo B.E., Masulis R.W., Norli Ø., Seasoned public offerings: resolution of the new issues puzzle, "Journal of Financial Economics" 2000, Vol. 56.
  6. Fama E.F., French K.R., The Cross-Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance" 1992, Vol. 47.
  7. Li X., Zhao X., Propensity score matching and abnormal performance after seasoned equity offerings, "Journal of Empirical Finance" 2006, Vol. 13.
  8. Mann H.B., Whitney D.R., On a test whether one of two random variables is stochastically larger than the other, "The Annals of Mathematical Statistics", Vol. 18, No. 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu