BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maćkowiak Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Fuzje i przejęcia w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa
Mergers and Acquisitions in the Creation of Enterprise Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 119-135, rys., tab., bibliogr. poz. 14
Keyword
Fuzje i przejęcia, Wartość przedsiębiorstwa, Synergia, Synergia w ekonomii
Mergers and acquisitions, Enterprise value, Synergy, Synergy in economic
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem fuzji i przejęć jest stworzenie dodatkowej wartości dla właścicieli, akcjonariuszy. Tymczasem badania empiryczne wskazują, że większość transakcji nie powoduje pomnożenia wartości. Bardzo często motywami przejęć czy fuzji są względy inne niż finansowe, a działania potencjalnych nabywców bardzo często irracjonalne. W wielu przypadkach premia płacona za przejęcie jest bardzo wysoka i korzyści uzyskać mogą nie tyle akcjonariusze firmy przejmującej, ile właściciele firmy przejętej. Dokonując oceny fuzji i przejęć, należy zwrócić uwagę na efekt synergii. Wartość stworzona w wyniku transakcji to wartość połączonych przedsiębiorstw powiększona przez odrębną wartość przedsiębiorstwa, a następnie pomniejszona o odrębną wartość nabywcy. (abstrakt oryginalny)

The aim of mergers and acquisitions is to create additional value for shareholders. Meanwhile, empirical studies indicate that the majority of transactions does not result in multiplying value. Very often the motives of acquisitions or mergers are considerations other than financial, and potential buyers are very often irrational. In many cases, the premium paid for acquisition is very high and the benefits may not get as much of the acquiring company's shareholders, as owners of the company acquired. It should be noted that assessment of mergers and acquisitions, first of all, shall be focused on the synergy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 2. Brigham E.F., Houston J.F., Fundamentals of Financial Management, Harcourt College Publisher, Orlando 2001.
 3. Domadaron A., Inwestment Valuation. Tools and Techniques for Determining the Value of Any Basset, John Wiley & Sons, New York 2002.
 4. Frąckowiak W., Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1998.
 5. Gaugham P.A. Mergers, acquisitions, and corporate restructurings, John Wiley & Sons, 2002 New York 2002.
 6. Hamrol M., Tarczyński J., Wpływ fuzji i przejęć na wartość rynkową przedsiębiorstw w Polsce, w: J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 7. Machała R., Zarządzanie fi nansami i wycena fi rmy, Ofi cyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2011.
 8. Panfi l M., Szablewski A., Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Poltext, Warszawa 2011.
 9. Szablewski A., Strategia wzrostu wartości fi rmy. Studium przypadków, Poltext, Warszawa 2000.
 10. Turyna J., Standardy sprawozdawczości fi nansowej. MSSF, USGAAP - polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
 11. www.bankier.pl
 12. www.blog.parkiet.com
 13. www.ceo.cxo.pl
 14. www.kpmg.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu