BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniuk-Kwiatkowska Olga (Uniwersytet Gdański), Stańczak-Strumiłło Kamila (Uniwersytet Gdański)
Title
Determinanty wartości przedsiębiorstwa rodzinnego
Determinants Of A Family Business Goodwill
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 137-154, rys., tab., bibliogr. poz. 16
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise value
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule krótko scharakteryzowano determinanty wartości przedsiębiorstw, a następnie podjęto próbę identyfikacji czynników wpływających na wartość specyficznego podmiotu gospodarczego, jakim jest firma rodzinna. Inspiracją do napisania artykułu były m.in. wyniki pierwszych ogólnopolskich badań dotyczących przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce, osobiste zainteresowania autorek oraz mała popularność tematu w literaturze przedmiotu. W podsumowaniu autorki postulują, aby przy ustalaniu wartości przedsiębiorstw rodzinnych nie zapominać o ich cechach specyficznych wynikających z nałożenia się dwóch środowisk: rodzinnego i biznesowego, oraz ich słabych i silnych stron będących konsekwencją tych cech, w dużym stopniu determinują one bowiem wartość tych jednostek gospodarczych. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is the problem of the family business valuation. In the beginning author shortly defines determinants of the corporate value in general. In the next part, author describes characteristics, strengths and weaknesses of the typical family company and shows some statistics about the Polish family business sector. As the result of the article, author presents own conclusions concerning tangible and intangible assets of family business which determine its value, especially for its owners. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąk M., Wewnętrzna wartość fi rmy jako wartość niematerialna i czynniki ja kształtujące, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie fi nansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 2. Helfert E.A., Techniki analizy fi nansowej, PWE, Warszawa 2004.
 3. Kasiewicz S., Mączyńska E., Metody wyceny bieżącej wartości przedsiębiorstwa, w: A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością fi rmy, Poltext, Warszawa 1999.
 4. Kowalewska A. (red.), Firmy rodzinne w polskiej gospodarce - szanse i wyzwania, PARP, Warszawa 2009.
 5. Kulturologia polska XX wieku, www.kulturologia.uw.edu.pl
 6. Luty Z., Przedmiot, mierniki i algorytmy wartości w rachunkowości, w: T. Cebrowska, W. Dotkuś (red.), Problemy wyceny w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001.
 7. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości fi rmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Marjański A., Specyfi ka fi rm rodzinnych, w: Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia fi rm rodzinnych, PARP, Warszawa 2012.
 9. Martyniuk-Kwiatkowska O., Wykorzystanie danych sprawozdawczości fi nansowej w ocenie działalności małych przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 48.
 10. Mentel G., Efektywność wykorzystania zasobów intelektualnych w oparciu o metodę VAIC, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 16; 2009, nr 4, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009.
 11. Safi n K., Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 12. Skoczylas W. (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 13. Stępień A., Wstęp do fi lozofi i, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.
 14. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009.
 15. Tatarkiewicz W., Paregra, PWE, Warszawa 1978.
 16. Walczak W., Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa, e-Mentor 2010, nr 4.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu