BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena przepływów pieniężnych w grupach kapitałowych
Evaluation Cash Flow in Capital Groups
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 155-171, tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Grupa kapitałowa, Przepływy kapitałowe, Przepływy pieniężne, Rachunkowość
Enterprise value, Capital group, Capital flows, Cash flows, Accounting
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu było wyodrębnienie specyficznych metod oceny przepływów pieniężnych, które będą wykorzystywane w badaniu płynności i wypłacalności grup kapitałowych. Cel zostanie zrealizowany w kolejnych etapach badawczych: charakterystyka i przegląd metod badawczych stosowanych w literaturze, propozycja nowego podejścia do oceny przepływów pieniężnych, zastosowanie metod oceny przepływów pieniężnych w grupie kapitałowej. Autorka w artykule zaproponowała specyficzne wskaźniki oceny zewnętrznych przepływów pieniężnych dostosowane do oceny płynności i wypłacalności grup kapitałowych.(abstrakt oryginalny)

The purpose ofthis article is to isolate the specific methods for assessing the cash flows that will be used in the studyof liquidity and solvency capital groups. The aim of paper is realized in the subsequent stages of research: characterization and review of the research methods used in the literature, the proposal of a new approach to the assessment of cash flows, the use of methods for assessing the cash flow in the group. Author of article proposed specific indicators of external cash flows to be used to assess liquidity and solvency capital groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Haręża A., Analiza przepływów pieniężnych, "Rachunkowość z Komentarzem" 2001, nr 4.
  2. Koleśnik K., Analiza rachunku przepływów pieniężnych, "Buchalter" 2005, nr 15.
  3. Susek-Borek G., Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 2001, nr 7.
  4. Śnieżek E., Jak korzystać z rachunku przepływów pieniężnych?, "Rachunkowość" 2008, nr 1.
  5. Śnieżek E., Przepływy pieniężne jako szczególny obszar integracji rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 30, SKwP 2005.
  6. Śnieżek E., Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości, RRwP, Warszawa 1994.
  7. Urbańczyk E., Metody analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Zapol, Szczecin 1997.
  8. Waśniewski T., Skoczylas W., Jak korzystać ze sprawozdania z przepływów środków pieniężnych, "Rachunkowość" 1999, nr 12.
  9. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analiza finansowa w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa 2004.
  10. Wędzki D., Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej, "Rachunkowość" 2010, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu