BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zwiększanie wartości dla właścicieli a cel działania przedsiębiorstwa w teorii firmy
Creating Shareholder Value and the Company's Purpose in the Theory of the Firm
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 193-210, tab., bibliogr. poz. 45
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Cele przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie
Enterprise value, Corporate objectives, Enterprises, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu dokonano przeglądu koncepcji celu działalności przedsiębiorstwa w teorii firmy. Wychodząc od maksymalizacji zysku w teorii tradycyjnej, wskazano na zastrzeżenia pod jej adresem, które dały asumpt do rozwoju konkurencyjnych koncepcji w ramach alternatywnych teorii przedsiębiorstwa. Dokonano podziału celów na empiryczne i normatywne. Charakteryzując dominujący obecnie normatywny cel przedsiębiorstwa, czyli zwiększanie wartości dla właścicieli, odniesiono go do innych koncepcji celu działania firmy. (abstrakt oryginalny)

The article contains a look through the concept of the company's purpose in the theory of the firm. Starting from the profit maximization rule in the neoclassical theory, stipulations concerning this concept were pointed out, which gave rise to the development of competitive concepts in alternative theories. In the article the division between empirical and normative purposes of the firm was introduced. Characteristics of creating shareholder value as a current most popular normative company's purpose were related to other concepts of company's purpose. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augier M., Feigenbaum E., Herbert Simon - Biographical Memoirs, Proceedings of the "American Philosophical Society" 2003, Vol. 147, No. 2.
 2. Black A., Wright Ph., Bachman J.E., Davies J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom WydawniczyABC, Warszawa 2000.
 3. Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie fi nansami, PWE, Warszawa 2000.
 4. Cools K., van Praag M., The Value Relevance of Disclosing a Single Corporate Target: An Explorative Empirical Analysis, "Tinbergen Institute Discussion Paper" 2003-049/3, May 2003.
 5. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości fi rm, WIG- -Press, Warszawa 1997.
 6. Cwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje fi nansowe, Polska Akademia Rachunkowości oraz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa-Rzeszów 2007.
 7. Cyert R.M., March J.G., A Behavioral Theory of The Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1963.
 8. Cyfert Sz., Kreowanie wartości przez organizację w perspektywie teorii fi rmy, w: H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 9. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. 2, Onepress, Gliwice 2007.
 10. Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1998,
 11. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000.
 12. Ehrbar A., EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000.
 13. Foss N.J., Capabilities and the Theory of the Firm, Danish Research Unit for Industrial Dynamics, Working Paper No. 96-8, czerwiec 1996, www.ssrn.papers.com
 14. Foss N.J., Edith Penrose and the Penrosians - or, why there is still so much to learn from The Theory of the Growth of the Firm, prepared for a Special Issue of Cahiers de l'ISMEA - Série Oeconomica, revised 14.01.1998, http://ep.lib.cbs.dk/download/ ISBN/8778690196.pdf
 15. Foss N.J., Klein P.G., The Theory of the Firm and Its Critics: A Stocktaking and Assessment, prepared for J.-M. Glachant and E. Brousseau (eds.) "New Institutional Economics: A Textbook", Cambridge: Cambridge University Press, wersja z 22.08.2005, www.ssrn.papers.com
 16. Freeman R.E., Martin K., Parmar B., Stakeholder Capitalism, "Journal of Business Ethics" 2007, No. 74.
 17. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998.
 18. Gruszecki T., Przedsiębiorca w teorii ekonomii, CEDOR, Warszawa 1994.
 19. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 20. Helfert E.A., Techniki analizy fi nansowej, PWE, Warszawa 2004.
 21. Jaki A., Rojek T., Zorientowanie na wartość jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński - materiały, konferencje, nr 49/2000
 22. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, Vol. 3, No. 4, www.papers.ssrn.com
 23. Jensen M.C., Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, "Journal of Applied Corporate Finance" 2001, Vol. 14, No. 3.
 24. Kozłowska A., Alternatywne teorie zachowania przedsiębiorstw, w: D. Kopycińska (red.), Zachowania decyzyjne podmiotów gospodarczych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 25. Leibenstein H., Poza schematem "homo oeconomicus", PWN, Warszawa 1988.
 26. March J.G., Simon H.A., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964.
 27. Marris R., A Model of the "Managerial" Enterprise, "The Quarterly Journal of Economics" 1963, Vol. 77, No. 2.
 28. Marris R., The Economic Theory of Managerial Capitalism, Macmillan, London 1964.
 29. Michalski M., Ekonomiczna wartość dodana dla właścicieli, w: J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2000.
 30. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 31. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Blackwell, Oxford 1959.
 32. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" May-June 1990
 33. Rajan R.G., Zingales L., Power in a Theory of the Firm, pierwsza wersja Implicit Property Rights in a Theory of the Firm, University of Chicago & NBER 2001, "Quarterly Journal of Economics", www.ssrn.papers.com
 34. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 35. Shleifer A., Vishny R.W., A Survey of Corporate Governance, NBER Working Paper 5554, April 1996, www.nber.org
 36. Simon H.A., Działanie administracji. Proces podejmowania decyzji w organizacjach administracyjnych, PWN, Warszawa 1976.
 37. Simon H.A., Rational Decision Making in Business Organizations, "The American Economic Review" 1979, Vol. 69, No. 4.
 38. Skoczylas W., Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa, w: W. Skoczylas (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 39. Skoczylas W., Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 40. Sobiech K., Woźniak B., Ekonomia instytucjonalna, w: M. Ratajczak (red.), Współczesne teorie ekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005.
 41. Stoelhorst J.W., van Raaij E.M., op. cit., s. 4;
 42. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
 43. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy fi nansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 44. Waśniewski T., Skoczylas W., Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, "Rachunkowość" 1998, nr 10.
 45. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu