BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król-Smętak Dominika (Uniwersytet Szczeciński), Zając Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie narzędzi informatycznych do zwiększenia efektywności zarządzania magazynem
The Use of it Tools to Improve the Efficiency of Warehouse Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 2012, nr 21, s. 29-35, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zarządzanie magazynem, Systemy informatyczne, Efektywność zarządzania
Warehouse management, Computer system, Management effectiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie potencjału, który tkwi w nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych oraz przybliżenie wybranych metod zwiększających efektywność procesu magazynowania. Obecna sytuacja gospodarcza wymusza na menedżerach poszukiwanie coraz to nowszych rozwiązań mających na celu zwiększenie poziomu zadowolenia klientów. Magazynowanie stanowi integralną część łańcucha dostaw, co oznacza, że wpływa na powstawanie dodatkowych kosztów i buduje zaufanie klienta do produktu. Redukcja kosztów oraz eliminacja błędów możliwa jest dzięki informatyzacji magazynów. Nadzór nad towarem, pełna identyfikacja pracowników, historia wykonanych operacji to tylko niektóre z zalet, jakie daje informatyzacja magazynu. Standaryzacja zapisu informacji w postaci kodów kreskowych, które powoli zastępowane są technologią RFID, przekłada się na redukcję kosztów i podnosi konkurencyjność firmy na rynku. Niezależnie od tego, jaką formę informatyzacji wybierze przedsiębiorstwo: czy zakup nowego systemu, czy wybranej maszyny, najważniejsze jest, by obrała taki kierunek rozwoju, który wpłynie na zwiększenie wydajności magazynu oraz zredukuje koszty.(abstrakt oryginalny)

The scope of this article is to show the potential which lies in the modern technological solutions and to have a look on new methods to increase the efficiency of storage. The current economic situation forces the managers to look for newer solutions to increase customer satisfaction. Warehousing is an integral part of the supply chain, which means that it affects the formation of additional costs and build customer confidence in the product. Cost reduction and elimination of errors is possible thanks to computerization magazines. Supervision of a commodity, the complete identification of workers, the history of performed operations are just some of the advantages offered by the computerization of the warehouse. Standardization of recording information in the form of bar codes, which are slowly being replaced by RFID (Radio Frequency Identification), has consequences in cost savings and raises the company's competitiveness in the market. Independently of what form of the information technology company chooses, whether buying a new system, or machine-specific, it is essential to choose the direction of development that will increase warehouse efficiency and reduce costs.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Majewski, Informatyka w magazynie, Biblioteka Logistyka, Poznań 2006, s. 39.
  2. Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000, s. 18.
  3. I. Malanowska, P. Fajfer, Zastosowanie nowoczesnych technologii dla zwiększenia efektywności zarządzania magazynem, "E-mentor" 2011, nr 2, s. 3.
  4. http://www.logistyka.net.pl/index.php?option=com_content&task=view id=5108&Itemid=40 (8.07.2011).
  5. Ł. Wojciechowski, Idea kompletacji, http://www.logistyczny.com.pl/artykul_ogo.php?id=374(8.07.2011).
  6. T. Dobczyński, Coraz większe zastosowanie RFID. Technologia wykorzystywana nie tylko w logistyce, "Polska Gazeta Transportowa" dodatek specjalny, 2011, nr 20, s. 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1509-0507
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu