BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wartini-Twardowska Jolanta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Twardowski Zbigniew (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Jak modele biznesowe wspomagają tworzenie wartości dodanej w grupach kapitałowych?
How do Business Models Contribute to Creating The Added Value in Capital Groups?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 249-260, Tab., bibliogr. poz. 10
Keyword
Tworzenie wartości, Grupa kapitałowa, Wartość dodana
Value creation, Capital group, Value added
Note
streszcz., summ.., [Artykuł sfinansowany przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie w ramach zrealizowanego projektu badawczego o nr rej. NN 113 364 740.]
Abstract
Zapotrzebowanie na informację wspierającą procesy decyzyjne, zorientowaną na wzrost wartości w grupie kapitałowej, można wspomagać symulacjami skonsolidowanychwyników grupy kapitałowej opartymi na modelach biznesowych. Zawarte w artykule kategorie modeli biznesowych wraz z ich atrybutami stanowią przejrzystą propozycję identyfikacji relacji zachodzących wewnątrz grup kapitałowych, a także z ich interesariuszami. Jest ona pomocna przy wytyczeniu takiego kierunku zmian relacji biznesowych, który przyczyni się do tworzenia wartości dodanej, zwłaszcza w grupach wielopoziomowych (o zasięgu międzynarodowym, tworzonych wertykalnie, tj. wzdłuż łańcucha wartości). W zaproponowanym podejściu do zarządzania wartością dodaną w grupach kapitałowych wskazano kluczowe instrumenty modeli biznesowych oraz implikacje dla praktyki gospodarczej, dzięki którym grupa kapitałowa może zbudować przejrzysty, docelowy model biznesu. (abstrakt oryginalny)

The demand for information which supports the decision-making process and is aimed at increasing the value in a capital group can be aided by the simulations of consolidated results in a capital group that are based on business models. Included in the article categories of business models, along with their attributes, make a clear proposal to identify the relations that take place within a capital group and with its stakeholders. It is helpful in delineating such direction in business relations which will contribute to creating the added value, especially in multi-level groups (international ones, and created vertically, i.e. along the chain of value). Key instruments in business models and the implications for the economic practice, thanks to which a capital group can build a clear, target model of business, are indicated in the proposed approach to managing the added value in capital groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Helfert E.A., Techniki analizy fi nansowej, PWE, Warszawa 2004.
  2. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
  3. Muszyński M., Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
  4. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
  5. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
  6. Slywotzky A., Morrison D.J., Adelman B., Strefa zysku, PWE, Warszawa 2000.
  7. Twardowski Z., Wartini-Twardowska J., Stanek S., A decision support system based on the DDMC paradigm for strategic management of capital groups, in: J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (eds.), Advanced Information Technologies for Management - AITM 2011, Pub. House of Wrocław University of Economic, Wrocław 2011.
  8. Wartini-Twardowska J., Modele biznesowe formą tworzenia wartości dodanej w grupach kapitałowych, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie fi nansami: inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
  9. Wartini-Twardowska J., Twardowski Z., Systemowe ujęcie procedur analizy fi nansowej. Wybrane zastosowania w zarządzaniu grupą kapitałową, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011.
  10. Wartini-Twardowska J., Twardowski Z., Systemowe ujęcie procedur monitorowania wartości w zarządzaniu strategicznym złożoną organizacją gospodarczą, w: D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie fi nansami klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu