BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weiss Elżbieta (Uniwersytet Opolski)
Title
Instrumenty podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Instruments of the Process-Based Approach in the Business Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 261-283, Rys., tab., bibliogr. poz. 26
Keyword
Procesowe podejście do zarządzania, Jakość, Modele ekonomiczne, Zarządzanie, Przedsiębiorstwo, Podejście oparte na procesach
Process-oriented approach, Quality, Economic models, Management, Enterprises, Process-based approach
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem publikacji jest zwrócenie uwagi osób zajmujących się podejściem procesowym na jego założenia i instrumenty. Współcześnie teoretycy zarządzania wracają do idei procesów. Wielu praktyków zadaje pytanie, co nowego jest w tym podejściu dzisiaj, czy jest to tylko próba adaptacji starych wzorców do nowych czasów, czy jakościowo nowa koncepcja. Dokonuje analizy stosowanych instrumentów podejścia procesowego, które zostały wymuszone przez wzrastającą siłę konkurencji. Podsumowując ideę podejścia procesowego, wskazuje na porównanie trzech kultur w aspekcie jakości. Kategorią artykułu jest przegląd literatury. (abstrakt oryginalny)

The aim of the publication is to pay the attention of people dealing with the process-based approach to its assumptions and instruments. Modernly, theoreticians of the management are coming back to the idea of processes. Many practitioners are asking questions, what new is in this approach today, whether it is only the attempt of the adaptation of oldmodels to new times or a qualitatively new concept as well. They are making analyses of applied instruments of the process-based approach which were forced through the growing power of competition. To sum up, the author indicates the idea of the process-based approach for comparing three cultures in the aspect of the quality. A literature review is a category of the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 2. Byzia T., Wartość czy utrapienie, "Computerworld" 1999, nr 19.
 3. Czech E., Rozwój systemu informacyjnego przedsiębiorstwa poprzez outsourcing IT w uwarunkowaniach Polskich, w: J. Grabara, J. Nowak (red.), Systemy informatyczne. Zastosowania i wdrożenia 2002, t. 2, WNT, Warszawa 2002.
 4. Durlik I., Projektowanie i wdrażanie zmian innowacyjnych w przemyśle w warunkach zaawansowanych technologii, w: W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difi n, Warszawa 2002.
 5. Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 2006.
 6. Głowacki R., Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1987.
 7. Grajewski P., Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja, PWE, Warszawa 2007.
 8. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 9. Johanson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy Text & Cases, Prentice Hall 1993.
 10. Kaplan R., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 11. Karaszewski R., Total Quality Management, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1999.
 12. Karaszewski R., Zarządzanie jakością - koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2005.
 13. Kasiewicz S., Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 14. Kasprzak T., Organizacja zorientowana na procesy biznesu - modelowanie referencyjne, w: T. Kasprzak (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005.
 15. Król D., Inspiracja prakseologiczna dla systemu Kaizen, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 11.
 16. Krukowski K., Żebrowska-Rosak E., Rosak M., Zarządzanie jakością jako element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa branży spożywczej, w: M. Cisek (red.), Kształtowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006.
 17. Łańcucki J., Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej Poznań, 2001.
 18. Masaaki Imai, Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2006.
 19. Norma ISO 9001:2000. Systemy zarządzania jakością. Wymagania, Polski Komitet Normalizacyjny, 2001.
 20. Nowosielski S. (red.), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 21. Peppard J., Rowland P., Reengineering, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 22. Porter M.E., Czym jest strategia?, w: Sekrety skutecznych strategii, "Harvard Business Review Polska" 2007 [wyd. specj.].
 23. Rummler A.G., Branche A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 24. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002.
 25. Staszyńska K., Budakowska E., Customer Satisfaction - jak zadowolić klienta, "Manager" 1998, nr 10.
 26. Zieleniewski J., Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1982.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu