BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtowicz Weronika (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Konkurencyjność a systemowe podejście do organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie hutniczym
Competitiveness and Systematic Approachto the Organization of the Production Processin the Metallurgical Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 303-320, Rys., bibliogr. poz. 11
Keyword
Produkcja, Organizacja, Hutnictwo, Przedsiębiorstwo
Production, Organisation, Metallurgy, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Bez istotnych zmian w zakresie metodologii organizacji i zarządzania produkcją w obecnych warunkach oraz bez zmian w strukturze technicznego uzbrojenia przedsiębiorstw nie ma możliwości osiągnięcia jakościowo nowego, odpowiedniego dla tych warunków, stopnia racjonalizacji przebiegu procesu produkcyjnego, który będzie spełniać kryteria efektywności produkcji oraz przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jak wynika z oceny stanu teorii w zakresie organizacji produkcji, zasadne jest opracowanie systemowego podejścia do organizacji procesu produkcyjnego. W związku z powyższym w pracy postawiono następujące cele: 1) ukierunkowanie się na rezultat końcowy świadczący o wysokiej efektywności ekonomicznej i jego osiągnięcie staje się głównym zadaniem w praktyce współczesnych przedsiębiorstw; 2) tak sformułowany problem wymaga pogłębionej analizy istniejących systemowych związków ekonomiczno-produkcyjnych oraz celowego ich przeanalizowania w celu zastosowania praktycznego. (abstrakt oryginalny)

There is no doubt, without significant changes in the methodology of organization and management in the existing conditions, as well as without any changes in the technological infrastructure of enterprises is impossible to achieve brand new, corresponding to the conditions, level of rationalization of the production process, which will meet the criteria of efficiency and promote competitiveness of enterprises. As follows from the theory of the state in the organization of production is justified development of the system concept to the process organization. Therefore, the work provided the following objectives: 1) focus on the final figure, indicating the high efficiency and the main task in the practice of modern enterprises is the achievement of this efficiency; 2) formulated problem requires in-depth analysis of the existing system productive-economic relations, as well as their specific analysis for practical use. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 2. Бабука B., Пpoeктиpoваниe тeхнoлoгичecких пpoцeccoв в машинocтpoeнии, BШ, Минcк 2011.
 3. Бoeва Ю., Bнeдpeниe cиcтeмы упpавлeния пo цeлям, "Мeнeджмeнт в Poccии и за pубeжoм" 2012, № 1.
 4. Boжжoв A., Coвepшeнcтвoваниe нopмиpoвания пpoизвoдcтвeнных запаcoв, CПИ, Ceваcтoпoль 2005.
 5. Гoльдштeйн Г., Ocнoвы мeнeджмeнта. Учeбнoe пocoбиe, изд. 2-e пepepаб, Tаганpoг 2006.
 6. Зeвакoв A., Лoгиcтика пpoизвoдcтвeнных и тoваpных запаcoв. Учeбник, CПБ, Питep 2002.
 7. Kpюкoв Л., Импepативы иннoвациoннoгo pазвития, "Бeлаpуccкая экoнoмика: анализ, пpoгнoз, peгулиpoваниe" 2005, № 9.
 8. Пopтep M., Cтpатeгия кoнкуpeнции, пep. c англ, ЮHИTИ, Мocква 2001.
 9. Pыжикoв Ю., Teopия oчepeдeй и упpавлeниe запаcами, CПБ, Питep 2003.
 10. Cухoв C., Мoдeль упpавлeния пpeдпpиятиeм, "Мeнeджмeнт в Poccии и за pубeжoм" 2005, № 6.
 11. Чepeзoв A., Teopия экoнoмичecких pиcкoв, THT, Cтаpый Ocкoл 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu