BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gabriel Bartłomiej (Uniwersytet Gdański)
Title
Przychody ze źródeł prywatnych w strukturze przychodów filharmonii
Revenue From Private Sources in the Structure of the Philharmonics' Revenue
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 323-338, Rys., tab., bibliogr. poz. 14
Keyword
Zarządzanie, Kultura, Kultura organizacji, Filharmonia
Management, Culture, Corporate culture, Philharmonic
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł koncentruje się wokół zagadnień związanych z przychodami w szczególnego rodzaju podmiotach, jakimi są filharmonie. Jako instytucje kultury są finansowane głównie z budżetów samorządowych, jednak pożądany i przewidziany od pewnego czasu w strategiach rządowych trend to stopniowe zwiększanie roli podmiotów prywatnych jako źródła ich przychodów. Autor stara się naświetlić uwarunkowania tego procesu oraz upewnić się co do jego faktycznego istnienia i ewentualnego stanu zaawansowania na podstawie analizy wybranych filharmonii w Polsce.(abstrakt oryginalny)

In a dynamically changing environment, management in small and medium enterprises requires adequate support. Such support may be new performance measurement system. Taking also nonfinancial ratios into account besides financial ratios is transferring the attention of independent managers from the realization for creating the value (by This article focuses on issues related to the income of a specific type of entities, namely the Philharmonics. As the cultural institutions, they are financed mainly from regional budgets, but the desired and intended trend - present for some time in the government strategies - is the gradual increase in the role of private entities as part of their income. The author tries to highlight the conditions of this process and ensure of the actual existence and possible state of it basing on the analysis of selected philharmonics in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Perspektywy rozwoju sektora kultury w Polsce, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2005.
 3. Diagnoza Społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2007.
 4. Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
 5. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 6. Działalność instytucji kultury w Polsce w 2010 r., GUS, Warszawa 2011.
 7. Ilczuk D., Misiąg W., Finansowanie i organizacja kultury w gospodarce rynkowej, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2003.
 8. Kultura w 2009 r.. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 9. Narodowa Strategia Rozwoju Kultury na lata 2004-2013, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2004.
 10. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 11. Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, DzU 2001, nr 13, poz. 123, z późn. zm.
 12. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100.
 13. Ustawa z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw, DzU 2011, nr 207, poz. 1230.
 14. Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury na lata 2004-2020, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu