BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glinkowska Beata (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach
Selected Aspects of Knowledge Management in Small and Medium-Sized Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 339-350, Rys., bibliogr. poz. 20
Keyword
Zarządzanie, Wiedza, Wiedza ekonomiczna, Wiedza w organizacji
Management, Knowledge, Economic knowledge, Knowledge in organization
Note
streszcz., summ..
Abstract
W opracowaniu poddano analizie teoretycznej wybrane aspekty zarządzania wiedzą w sektorze małych i średnich organizacji. Szczególną uwagę zwrócono na proces tworzenia wiedzy i procesowe zarządzanie wiedzą, także na przedsiębiorczość jako cechę charakteryzującą współczesnych właścicieli przedsiębiorstw i ich menedżerów. Przed współczesnym przedsiębiorcą i menedżerem stoją nowe zadania, które wymagają zmiany pełnionych przez nich ról, także specyficznej przedsiębiorczej postawy. (abstrakt oryginalny)

The study concerns a theoretical analysis of selected aspects of knowledge management in the sector of small and medium-sized organizations. Particular attention was paid to the process of knowledge creation and knowledge management process also to the entrepreneurship as a feature of which characterize present business owners and their managers. They have to face new tasks, which require changes in their roles and in their specific entrepreneurial attitude. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ansoff H.I., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. Averdunk K., Przedsiębiorstwo jako ucząca się organizacja, "Zarządzanie na Świecie", 1996, nr 1.
 3. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 4. T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge, Harvard Business School Press, Boston 1998.
 5. Hisrich R.D., Peters M.P., Entreneurship. Starting, Developing and Managing a New Enterprise, 2nd edition, IRWING, Boston 1992.
 6. Hejduk I.K. (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Nowe paradygmaty zarządzania europejskiego, ORGMASZ, Warszawa 2003.
 7. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 8. Koźmiński A.K., Odrabianie zaległości, Wydawnictwo Oskar - Master of Biznes, Warszawa 1999.
 9. Kukliński A., Gospodarka oparta na wiedzy jako wyzwanie dla Polski XXI wieku, KBN, Warszawa 2001.
 10. Lewandowski J. (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami gospodarczymi, Wydawnictwo PŁ, Łódź 2004.
 11. Nieder P., Zarządzanie przez zaufanie, "Zarządzanie na Świecie", 1998, nr 9.
 12. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 13. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 14. Penc J., Kreowanie zachowań w organizacjach, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001.
 15. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 16. Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007
 17. Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 18. Stankiewicz J. (red.), Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2005.
 19. Toffl er A., Trzecia fala, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 20. www.e-mentor.edu.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu