BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Powiązanie strategii wypłaty dywidendy z rentownością kapitału własnego
The Connection Between Dividend Payout Strategyand Return On Equity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 385-397, Rys., tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Polityka dywidend, Giełda, Dywidenda
Dividend policy, Stock exchange, Dividend
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł podejmuję problematykę polityki dywidendowej oraz rentowności kapitału własnego jako próby ukazania powiązań pomiędzy nimi przy pewnych założeniach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Opisano m.in. zagadnienia polityki dywidendowej, mierników atrakcyjności przedsiębiorstwa wykorzystujących zysk netto oraz stopę dywidendy. Dodatkowo przedstawiono symulację ukazującą, jak zmienia się rentowność kapitału własnego w zależności od tego, jaką politykę dywidendową zastosuje przedsiębiorstwo. Analizę oparto na dwóch skrajnych podejściach - polityki zerowej dywidendy oraz polityki dywidendowej opartej na wypłacie całego zysku. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the topic of a dividend policy and return on equity and is an attempt to show their mutual connections (assuming some ways in which a company functions). The article depicts, among others, the dividend policy, measures of attractiveness of a company using net profit and a dividend rate. In addition, the article contains a simulation which shows how the return on equity changes depending on the dividend policy used by a company. The analysis is based on two extreme approaches - the zero dividend policy and dividend policy based on the pay out of the whole profit.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arnott R.D., Asness C.S., Surprise! Higher Dividends=Higher Earnings Growth, "Financial Analysts Journal" January-February 2003.
  2. Graham, B., Inteligentny inwestor, Studio EMKA, Warszawa 2007.
  3. Jabłoński B., Dividend policy and fi nancial liquidity of a company, Ukrainian Academy of Banking of The National Bank of Ukraine, Sumy, Ukraina 2011.
  4. Jabłoński B., Elementy modelu polityki dywidendowej przedsiębiorstwa, w: I.K. Hejduk (red.), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny. Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, ORGMASZ, Warszawa 2011.
  5. Jabłoński B., Selected issues of the dividend policy of joint stock companies listed on the capital market, Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, Słowacja 2011.
  6. Jabłoński B., Wpływ polityki wypłat dla akcjonariuszy na koszt kapitału i wartość przedsiębiorstwa w świetle obowiązujących teorii, w: E. Urbańczyk, M. Romanowska (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011.
  7. Jabłoński B., Nawrocki T., Atrakcyjność inwestycji, "Gazeta Bankowa" 2007, nr 25.
  8. Nissim D., Ziv A., Dividend Changes and Future Profi tability, "The Journal of Finance" 2001 Vol. 56, No. 6.
  9. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu