BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Wiesław (Politechnika Lubelska), Paździor Artur (Politechnika Lubelska)
Title
Kondycja finansowa i wartość rynkowa spółek giełdowych sektora energetycznego
Financial Standing and Market Value of Public Companies From the Energy Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 399-413, Rys., tab., bibliogr. poz. 6
Keyword
Zarządzanie, Efektywność, Rentowność, Wartość rynkowa
Management, Effectiveness, Profitability, Market value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest ocena efektywności funkcjonowania i wartości rynkowej spółek energetycznych notowanych na GPW w Warszawie. Przedmiotem analizy były cztery spółki obecne na warszawskim pakiecie od 2008 roku. Wszystkie charakteryzują się dobrą kondycją finansową. Ich wartość rynkowa w badanym okresie ulegała różnokierunkowym zmianom, które były bardziej związane ze zmianami sytuacji makroekonomicznej niż kondycją ekonomiczną spółek. Na podkreślenie zasługuje fakt, że najlepiej była postrzegana przez inwestorów spółka PEP SA, której głównym przedmiotem działalności są wdrożenia związane z innowacjami w produkcji energii elektrycznej oraz energooszczędnych technologii. Z uwagi na przestarzałość infrastruktury elektroenergetycznej w Polsce oraz politykę klimatyczną UE perspektywy rozwojowe tej spółki kształtują się bardzo korzystnie. (abstrakt oryginalny)

This article aims to evaluate the effectiveness and the market value of the energy companies listed on Warsaw Stock Exchange (WSE). The analysis consisted of four companies listed in the WSE since 2008. All of them characterized by good financial standing. Their market value during the analyzed period underwent multidirectional changes. These changes were more related to changes in macroeconomic conditions than the financial standing of companies. It is worth emphasizing that company PEP was the best perceived by investors. It's a company whose main activities are related to the implementation of innovations in theproduction of electricity and energy-saving technologies. Because of outdated electricity infrastructure in Poland and the EU climate policy, development prospects of this company is very positive. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chochowski A., Krawiec F. (red.), Zarządzanie w energetyce, Difi n, Warszawa 2008.
  2. Hawanini G., Viallet C., Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
  3. Janik W., Paździor A., Zarządzanie fi nansowe w przedsiębiorstwie, Politechnika Lubelska, Lublin 2011.
  4. Krawiec F. (red.), Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego, Difi n, Warszawa 2010.
  5. Ross S.A., Westerfi eld R.W., Jordan B.D., Finanse przedsiębiorstwa, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 1999.
  6. Zużycie paliw i energii w 2010 roku, GUS, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu