BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hajdukiewicz Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Uwarunkowania i czynniki rozwoju polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych
Conditions and Development Factors of Polish Agri-Food Exports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 217-233, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Eksport produktów rolnych
Agricultural exports
Note
summ.
Abstract
W artykule przeanalizowano zmiany uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych. Ustalono, że w okresie globalnej dekoniunktury, której towarzyszyło załamanie ogólnych obrotów handlowych, polski eksport artykułów rolno-spożywczych nadal dobrze się rozwijał, a przedsiębiorstwa sektora żywnościowego zwiększały swoją orientację eksportową. Stwierdzono, że oprócz rosnącego globalnego popytu na żywność, zwłaszcza w krajach azjatyckich, oraz wysokich światowych cen produktów rolno-spożywczych, na wyniki polskiego eksportu w największym stopniu oddziaływały uzyskiwane przez polskich producentów żywności przewagi konkurencyjne o charakterze cenowo-kosztowym. Podkreślono jednak, że wobec obserwowanego zmniejszania się różnic cenowych między Polską a innymi krajami UE, niezbędne jest podjęcie dalszych działań na rzecz stworzenia i rozwijania przewag opartych na jakości i unikatowości produktu oraz aktywnym wykorzystaniu odpowiednich instrumentów wspierania eksportu. (abstrakt oryginalny)

This paper examines changes in external and internal conditions of Polish exports of agri-food products. It was found that during the global economic downturn, which was accompanied by the collapse of the overall trade, Polish exports of agri-food products continued to grow well and food business increased their export orientation. It was found that in addition to growing global demand for food, especially in Asian countries, and high world prices of food products, the results of Polish exports were to the greatest extend influenced by achieved by Polish food producers price and cost competitive advantages. It was emphasized, however, that in view of the observed decrease in the price differences between Poland and other EU countries, it is necessary to take further measures to create and develop the advantages based on the quality and uniqueness of the product, with the active use of appropriate instruments to support exports.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Food Outlook Global Market Analysis, FAO, listopad 2012, http://www.fao.org.
  2. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2011, ISAAA Brief 43-2011: Executive Summary, www.isaaa.org.
  3. Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi, MRiRW oraz ARiMR nr 10, ARR, Warszawa 2012.
  4. Łukasik W., Rynek rolno-spożywczy w Polsce. Dystrybucja w łańcuchu żywnościowym, ARR, Warszawa 2011.
  5. Szajner P., Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego 2012, nr 4, ARR, Warszawa 2012.
  6. Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R., Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (synteza), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010.
  7. www.arr.gov.pl.
  8. www.minrol.gov.pl.
  9. Żukowska M., Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych - dwa lata funkcjonowania, Biuletyn Informacyjny Agencji Rynku Rolnego nr 3, ARR, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu