BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kocoń Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w kontekście teorii korporacyjnej integralności Thomasa Maaka
Mamaning the Corporation Worth within the Context of Thomas Maak's Corporate Integrity Theory
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 481-497, tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Korporacje, Zarządzanie
Enterprise value, Corporation, Management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejszy artykuł jest poświęcony relacjom koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa i koncepcji społecznej integralności organizacji Thomasa Maaka. Zadanie, jakie postawił przed sobą autor, to naszkicowanie genezy społecznej integralności przedsiębiorstw. Drugim celem jest naszkicowanie modelu relacji wyżej wymienionych pojęć. (abstrakt oryginalny)

The hereby article concerns the relations between the concept of value based management and the idea of social corporate integrity, understood as Thomas Maak explains it. The task the author of this article set himself has been to sketch the origin of social corporate integrity of companies and, as the second target, to present the model for the relations of the two notions described above. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 2. Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 3. Friedman M., The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profi ts, "The New York Times" 13.09.1970.
 4. Garnsey P., Humfress C., The Evolution of The Late Antique World, Orchard Academic. Cambridge, Cambridge 2001.
 5. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Kur Ż., Kłoskowska A., Marka i jej wartość jako czynnik kreujący wartość przedsiębiorstwa, w: E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 7. Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju. Jak wypracować trwałą wartość z uwzględnieniem efektów społecznych i ekologicznych, Studio EMKA, Warszawa 2008.
 8. Levine A. (red.), Case Studies in Jewish Business Ethics, Publishing House, Ktav 1999.
 9. Maak T., Undivided Corporate Responsibility: Towards a Theory of Corporate Integrity, "Journal of Business Ethics" 2008, Vol. 82, No. 2.
 10. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości fi rmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 11. Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, w: B. Dobiegała- -Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difi n, Warszawa 2006.
 12. Pietkun P., Społeczna (nie)odpowiedzialność biznesu, www.biznes.interia.pl
 13. Pless N.M., Maak T., Building an Inclusive Diversity Culture: Principles, Processes and Practice, "Journal of Business Ethics" 2004, Vol. 54, Iss. 2.
 14. Porter M.E., Kramer M.R., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, "Harvard Business Review Polska" 2007, nr 5.
 15. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2010, www.odpowiedzialnybiznes.pl
 16. Rostworowski E. (red.), Polski Słownik Biografi czny.
 17. Sztompka P., Socjologia, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 18. www.audiovis.nac.gov.pl
 19. www.cafebabel.pl
 20. www.e-numizmatyka.pl www.konsultea.pl www.mfi les.pl
 21. www.fi rmland.plwww.mg.gov.pl
 22. www.lodzcyfabrykanci.yoyo.plwww.weu1918 1939.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu