BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jędrzejowska Karina (Uniwersytet Warszawski)
Title
Polska w międzynarodowym systemie finansowym - szanse i zagrożenia
Poland in the International Financial System - Opportunities and Threats
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 235-247, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Międzynarodowe instytucje finansowe, Międzynarodowe systemy monetarne
Financial markets, International financial institutions, International monetary systems
Note
summ.
Abstract
W artykule dokonano analizy pozycji Polski w międzynarodowym systemie finansowym przez wskazanie cech charakterystycznych tego systemu oraz stopnia zintegrowania Polski z jego poszczególnymi elementami, zwłaszcza z międzynarodowym rynkiem finansowym oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że Polska jest integralną częścią międzynarodowego systemu finansowego, jednak w znacznym stopniu uczestniczy w nim "biernie", dostosowując się do zachodzących zmian w tym systemie. Ponadto zaangażowanie Polski w międzynarodowy ład finansowy związane jest z członkostwem w Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to analyze Poland's position in the international financial system. First the international financial system was briefly characterized. Next, Poland's level of integration with international financial markets and institutions was analyzed. In the conclusion it is stated that Poland is well integrated with the global financial structures, even though it is more "rule-taker" than "rule-setter" in the system. Moreover most of Poland's activity in the international finance comes through the European Union membership(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Angeloni I., Testing Times for Global Financial Governance, Bruegel Essay and Lecture Series, Brussels 2008.
 2. Angeloni I., Sapir A., The International Monetary System is Changing: What Opportunities and Risks for the Euro?, Bruegel Working Paper, 2011/11, November 2011.
 3. Bakker B.B., Klingen C., Sheltered from the Storm, "Finance and Development" 2012, Vol. 49, No. 4, www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2012/12/bakker.htm.
 4. Balcerowicz L., Poland's Transformation, "Finance and Development" 2000, Vol. 37, No. 3, www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2000/09/balcerow.htm.
 5. Baltzer M., Cappiello L., De Santis R.A., Manganelli S., Measuring Financial Integration in New EU Member States, ECB Occasional Paper Series No 81, March 2008.
 6. Buiter W., The Return of Capital Controls, 20 February 2009, www.voxeu.org/article/ return-capital-controls.
 7. Chrabonszczewska E., Mi dzynarodowe organizacje finansowe, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 8. Don't Forget Poland. Learning from Abroad, The Economist, www.economist.com/ blogs/freeexchange/2012/12/learning-abroad.
 9. Dorrucci E., Mc Kay J., The International Monetary System after the Financial Crisis, ECB Occasional Paper Series No. 123, February 2011.
 10. International Monetary Fund, Republic of Poland: Financial Sector Assessment Program - Technical Note - Credit, Growth, and Financial Stability, IMF Country Report No. 07/103, March 2007.
 11. Jędrzejowska K., Mi dzynarodowe struktury finansów, w: Geoekonomia, red. M.E. Hali- ak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.
 12. Jędrzejowska K., Reforma Mię dzynarodowego Funduszu Walutowego jako ilustracja zmiany w globalnej architekturze finansów, w: Kryzys 2008 a międzynarodowa pozycja Zachodu, red. R. Kuźniar, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
 13. Lehmann A., Levi M., Tabak P., Basel III and Regional Financial Integration in Emerging Europe. An Overview of Key Issues, EBRD Working Paper No. 132, June 2011.
 14. Michalczyk W., Rola rezerw dewizowych w polskiej polityce walutowej. Wyzwania gospodarki globalnej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdaskiego nr 31, Gdańsk 2012.
 15. Ministerstwo Finansów, serwis finanse.mf.gov.pl, /www.finanse.mf.gov.pl/zadłużenie -skarbu-państwa.
 16. Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow.
 17. Narodowy Bank Polski, Statystyka bilansu płatniczego. Oficjalne aktywa rezerwowe, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/aktywa_rezerwowe.html.
 18. OECD, Economic Survey of Poland 2012, www.oecd.org/poland economicsurveyofpoland2012.htm.
 19. Podstawowe statystyki GPW, stan na marzec 2013 r., www.gpw.pl/analizy_i_statystyki _pełna_wersja.
 20. Rosati D.K., Central and Eastern European Economies - Achievements and Prospects, "Economic and Political Thought" 2011, 2 (4), Lazarski University.
 21. Stan przygotowa polskiego rynku kapita owego do integracji z Uni Europejsk , KPWiG, Warszawa, październik 2003. Strange S., States and Markets, 2nd Edition, Continuum International Publishing Group, London 1988.
 22. Wilczyński R., Graff P. (tłum.), The Role of International Financial Institutions in Poland's Transition to a Market Economy, "Eastern European Economics" 1994, Vol. 32, No. 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu