BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Katoła Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Poziom zrównoważonego rozwoju w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Sustainable Development Ofpoland Compared Tothe Development of the European Unioncountries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 249-262, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony
Sustainable development
Note
summ.
Abstract
Nadrzędnym celem zrównoważonego rozwoju i tworzenia instrumentarium realizacji tej koncepcji jest podnoszenie jakości życia społeczeństwa przez zapewnianie godziwych warunków życia i modyfikację wartości społecznych. Jakość życia jest zarówno celem, jak i efektem zrównoważonego rozwoju. Unia Europejska, w tym Polska, przyjęła za fundamentalne założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem artykułu jest zatem przedstawienie Polski na tle pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej w świetle realizacji celów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych zrównoważonego rozwoju. Do realizacji tego celu wykorzystano wybrane syntetyczne wskaźniki pomiaru różnych aspektów zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The main objective of sustainable development and the creation of instruments to implement this concept is to improve the quality of life of the society by providing decent living conditions and modification of social values. Quality of life is both target and the result of sustainability. The European Union, including Poland, the assumptions of the concept of sustainable development adopted as a fundamental in the process of socio-economic development. Therefore, the aim of the paper is to present Poland compared to other Member States of the European Union in the light of the objectives of social, environmental and economic sustainability. In article were used selected synthetic indicators to measure different dimensions of sustainable development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beckerman W., Pasek J., Justice, Posterity and the Environment, Oxford University Press, Oxford 2001.
 2. Borys T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i środowisko, Warszawa-Białystok 2005.
 3. COM, 2005, 264, Zrównoważona Europa dla lepszego świata: strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej.
 4. COM, 2010, 2020, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.
 5. Gibbs D., Ecological Modernisation, Regional Economic Development and Regional Development Agencies, "Geoforum" 2000, Vol. 31.
 6. Kozłowski S., Koncepcja ekorozwoju w warunkach Polski, "Nauka Polska" 1989, nr 6.
 7. Kruk H., Waldziński D., Rozwój zrównoważ ony i konkurencyjność regionów - rozważania teoretyczne, w: Problemy rozwoju regionalnego, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 110, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 8. Kryk B., Jakość życia w kontekście zrównoważ onego rozwoju, w: Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, red. B. Kryk, Handel Wewnętrzny, IBRKK,Warszawa 2012.
 9. Pearce D., Barbier E., Markandyia A., Sustainable Development, Economics and the Environment in the Third World, Brookfielid 1990.
 10. Piontek F., Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, w: Ekonomia a rozwój zrównoważony, t. I. Teoria i kształcenie, red. F. Piontek, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 11. Poskrobko B., Ku ekonomii zrównoważ onego rozwoju, w: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, red. B. Poskrobko, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 12. Sarang A., Vahedi A., Shamsai A., How to Quantify Sustainable Development: a Riskbased Approach to Water Quality Management, " Environment Management" 2008,Vol. 40.
 13. Sustainable Society Index SSI-2012. Sustainable Society Foundation 2012, www.ssfindex. com/cms/wp-content/uploads/ssi2012.pdf.
 14. The Happy Planet Index: 2012 Report, NEF 2013, www.neweconomics.org/sites/neweconomics. org/files/happy-planet-index-report.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu