BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyduch Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Title
Ocena efektywności kosztowej inwestycji proekologicznych
Assessment of Cost Effectiveness of Proecological Investments
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 88-99, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Efektywność kosztowa, Strategie proekologiczne
Cost effectiveness, Pro-ecological strategies
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wykorzystanie metody efektywności kosztowej do oceny projektów inwestycyjnych umożliwia wybór projektu gwarantującego osiągnięcie danego efektu najniższym kosztem. W artykule przedstawiono wybrane mierniki efektywności kosztowej inwestycji proekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznego kosztu jednostkowego i rocznego kosztu jednostkowego.(abstrakt oryginalny)

The use of a cost effectiveness method for evaluating investment projects enables the choice of a project that guarantees achieving certain effect at the lowest cost. The article presents the selected measures of cost effectiveness of proecological investments, specially taking into account the dynamic generation cost and the unit annual cost.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartczak A., Giergiczny M., Rączka J., Możliwości wykorzystania analizy efektywności kosztowej we wdrażaniu Konwencji Sztokholmskiej, Seminarium "Priorytety Krajowego Programu Wdrażania Konwencji Sztokholmskiej", Warszawa, 26 maja 2003 r. [tryb dostępu:http://ios.info.pl/gef/doc/ GF-POL-SEM3-R7.doc].
  2. Berbeka K., Dylematy optymalnego podziału środków publicznych wspierających działania proekologiczne w sektorze prywatnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 708, Prace z zakresu polityki przemysłowej i ekologicznej, Kraków 2006.
  3. Famielec J. (red.), System finansowania ochrony środowiska w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
  4. Górka K., Trzeci głos w sprawie efektywności kosztowej, "Aura" 2008, nr 11.
  5. Kasiewicz S., Rogowski W., Inwestycje hybrydowe - nowe ujęcie oceny efektywności, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2009.
  6. Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Uchwała RN nr 31/10 z dnia 23.02.2010 r., Warszawa, luty 2010.
  7. Małecki P.P., Efektywność kosztowa jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 860, Prace z zakresu polityki przemysłowej i ekologicznej, Kraków 2011.
  8. POIiŚ. NSRO 2007-2013. Szczegółowy opis priorytetów. Kryteria wyboru projektów - tekst ujednolicony obowiązujący od 9 września 2009 r. przygotowany na podstawie uchwał Komitetu Monitorującego POIiŚ nr 2/2008 oraz nr 3/2008 z dn. 5 lutego 2008 r., nr 13/2008 z dn. 6 marca 2008 r., nr 20/2008 z dn. 8 kwietnia 2008 r., nr 25/2008 z dn. 19 czerwca 2008 r., nr 33/2008 z dn. 30 grudnia 2008 r., nr 14/2009 oraz 18/2009 z dn. 9 września 2009 r.
  9. Rączka J., Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego, Transform Advice Programme, Investment in environmental infrastructure in Poland, Warszawa, 13.06.2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu