BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olkiewicz Anna Maria (Politechnika Koszalińska)
Title
Ryzyko i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw
Risk and its Impact on Companies Decisions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 549-572, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Ryzyko, Niepewność, Finanse przedsiębiorstwa
Risk, Uncertainty, Enterprise finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
OJednym z podstawowych celów każdego przedsiębiorstwa jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Na wartość tę istotny wpływ ma m.in. odpowiednia polityka w zakresie redukcji ryzyka występującego w działalności. Ryzyko finansowe w działalności handlowej to możliwość zaistnienia nieprzewidzianych i niezależnych od podmiotu zdarzeń związanych z zawartą transakcją handlową (ryzyko transakcyjne), zmianami w otoczeniu rynkowym przedsiębiorstwa (ryzyko rynkowe), produktami bądź towarami, które podmiot sprzedaje (ryzyko towarowe), działalnością ekonomiczną i polityczną państw, w których przedsiębiorstwo funkcjonuje (ryzyko kraju). Zachowania przedsiębiorstw w warunkach ryzyka są uzależnione od rodzaju wykonywanej działalności czy doświadczeń przedsiębiorcy. Badania naukowe wykazały, że w warunkach niepewności mogą być podejmowane decyzje, które odbiegają od tych, jakie przewidują tradycyjne. ( abstrakt oryginalny)

One of the most important goals of a company is to maximize its value. The value of the company is created among the other things by the proper risk management politics. A financial risk is defined in the article as a possibility of existence of unexpected and independent od the company phenomena that are impossible to predict and that are connected with market transactions (a transaction risk), changes in the market (a market risk), company products (a product risk) or an activity of the contry or countries that are the field of company market (a political risk). The company decisions in the conditions of risks are dependent on the kind of activity of the company, the businessman experience. The scientific research have shown that decisions that are taken upon risk may much differ from the expected pattern. This must be noticed that the decisions ate taken by businessmen who might have had different life experience. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bennett D., Ryzyko walutowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 2. Bielawska A., Podstawy fi nansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
 3. Bojarski W., Podstawy analizy i inżynierii systemów, PWN, Warszawa 1984.
 4. Brühwiler B., Risk Management - eine Aufgabe der Unternehmensfuehrung, Verlag Paul Haupt, Bern 1980.
 5. Dziawgo D., Credit - rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku fi nansowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 6. Gebhard G., Gerke W., Steiner M., Grundlagen des fi nanzwirtschaftlich Orientieren Risikomanagement, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München 1993.
 7. Grzybowski W., Przedsiębiorczość i ryzyko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994.
 8. Grzybowski W., Przedsiębiorczość, niepewność, zysk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.
 9. Gup B.E., The basics of investing, John Wiley & Sons, New York 1992.
 10. Jędralska K., Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1992.
 11. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i fi nansowym dla praktyków, ODDK, Gdańsk 1999.
 12. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, Gdańsk Gdańsk 2001.
 13. Knigfh F.H., Risk, Uncertainty and Profi t, London 1933.
 14. Kreim E., Zukunftsorientiere Kreditenscheidung, Wiesbaden 1988.
 15. Krzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.
 16. Marciniak S. (red.), Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 17. Nahotko S., Efektywność i ryzyko w procesach innowacyjnych, TNOiK, Bydgoszcz 1996.
 18. Najlepszy E., Zarządzanie fi nansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
 19. Sahl A., Integriertes Hedging von Risiken mit dem Portfolio - Anzatz, w: R. Eller (red.), Handbuch Derivativer Instrumente, Schaeffer-Poeschel, Stuttgart 1996.
 20. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 21. Szyszko L., Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
 22. Tyszka T., Kontrolowanie ryzyka i awersja do strat, "Rzeczpospolita" z 12-13.10.2002, dodatek Ekonomia i Rynek.
 23. Van Horne J.C., Wachowicz J.M., Fundamentals of fi nancial management, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1995.
 24. Zeliaś A. (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu