BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemiątkowski Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Górniewicz Grzegorz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Title
Zmiany w międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu (część 2)
Changes in International Investments Position of Greece in Period of Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 573-591, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Sytuacja gospodarcza, Inwestycje
Financial crisis, Economic situation, Investment
Note
streszcz., summ..
Country
Grecja
Greece
Abstract
Druga część niniejszego opracowania przedstawia zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu finansowego. Zmiany te odzwierciedlają pogarszającą się sytuację gospodarczą greckiej gospodarki. Jako szczególnie istotne należy uznać zmniejszenie zagranicznych inwestycji portfelowych (szczególnie greckich obligacji) i zwiększenie w tym samym czasie salda tzw. pozostałych inwestycji. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej międzynarodową pozycję inwestycyjną Grecji należy uznać za jedną z gorszych. ( abstrakt oryginalny)

The second part of this article shows changes in the international investment position of Greece during the financial crisis. These changes shows the deteriorating of economic situation of the Greek economy. As particularly relevant is the reduce foreign portfolio investment (especially Greek bonds) and an increase at the same time the balance of other investments. Compared to other EU countries, the international investment position of Greek economy should be regarded as one of the worst. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Górniewicz G., Siemiątkowski P., Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski, w: Problemy integracji europejskiej, t. 3, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN, Bydgoszcz 2005.
 2. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 3. International Investment Position, Bank of Greece.
 4. Jasiński B., Mesjasz L., Rola fi nansowania zewnętrznego w procesie restrukturyzacji przemysłu krajów CEFTA, w: Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Kraków 1997.
 5. Latvia's international investment position (annual data), Latvijas Banka, www.bank.lv/
 6. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2007 roku, NBP, Departament Statystyki, Warszawa 2008.
 7. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna polski w 2010 roku, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2011.
 8. Pietrzak E., Markiewicz M. (red.), Finanse, bankowość i rynki fi nansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 9. Piklikiewicz M. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Difi n, Warszawa 2000.
 10. Smithson Ch.W., Smith C.W., Sykes W., Zarządzanie ryzykiem fi nansowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 11. Spanish International Investment Position vis-à-vis Other Euro Area Residents and the Rest of The World, Summary, Banco de Espana, Economic Biulletin, www.bde.es
 12. Śliwiński P., Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto w grupie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, w: E. Najlepszy (red.), Determinanty bilansu płatniczego w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu