BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Reformat Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Budowa przewagi konkurencyjnej dzięki asortymentowi bazującemu na produktach lokalnych oferowanych przez krajowe sieci handlu detalicznego
Building a Competitive Advantage Based on the Range, Based on Local Products Offered by National Networks of Retail
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 237, s. 265-273, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Przewaga konkurencyjna, Konkurencyjność, Sieci handlowe, Handel detaliczny, Innowacje, Produkty regionalne
Competitive advantage, Competitiveness, Chain stores, Retail trade, Innovations, Regional product
Note
streszcz., summ.
Abstract
Temat referatu nawiązuje do rozwoju krajowych sieci handlu detalicznego w Polsce zachodzącego wskutek wielu procesów, m.in. globalizacji, wzrostu znaczenia takich pojęć, jak gospodarka oparta na wiedzy, gospodarka elektroniczna, gospodarka innowacyjna, podlegającego obecnie dynamicznym zmianom. Dotyczą one m.in. zmian w zakresie zachowań rodzimych przedsiębiorstw handlowych i związanych z tym sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej. Zakłada się, że krajowe sieci handlu detalicznego, w celu budowy swej przewagi konkurencyjnych, stosują strategie zróżnicowania asortymentu oparte w znacznym stopniu na produktach lokalnych, których cechy i wartości coraz bardziej są dostrzegane przez polskich konsumentów żywności. (abstrakt oryginalny)

Paper Title refers to the development of national networks of retail in Poland, taking place as a result of many processes including globalization, the growing importance of such concepts as how the knowledge economy, electronic economy, innovation economy, subject to dynamic changes now. It is assumed that the national retail network to build its competitive advantage apply assortment diversification strategies based largely on local products whose characteristics and value are increasingly perceived by Polish consumers of food. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Brdulak, H. Gołębiowski, T., 2003, Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej, w: Brdulak, H. Gołębiowski, T. (red.), Wspólna Europa. Innowacyjność w działaniach przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 2. Mazur, J. (red.), Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, 2002, Difin, Warszawa.
 3. Domański, T., Bryła, P., 2010, Marketing produktów żywnościowych, PWE, Warszawa.
 4. Forum odpowiedzialnego biznesu, Praktyka CSR, www.odpowiedzialnybiznes.pl [dostęp: 21.03.2012],
 5. Gomułka, 1998, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo CASE, Warszawa.
 6. Griffin, R.W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., 2000, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 8. Janasz, W., Kozioł, W., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 9. Kłosiewicz-Górecka, U., 2007, Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe jako kluczowy czynnik rozwoju handlu w Polsce, Handel Wewnętrzny, nr 6, s. 7-11.
 10. Kotler, Ph., 1994, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa.
 11. Kotler, Ph., 2005, Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Warszawa.
 12. Kucharska, B., 2011, Uwarunkowania innowacji w handlu detalicznym, w: Sławińska, M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce. Źródła i przejawy innowacyjności, Zeszyty Naukowe, nr 175, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 13. Marciniak, S., 2000, Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 14. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2006, OECD i EUROSTAT, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa.
 15. Pomykalski, A., 2001, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 16. Porter, M.E., 1990, The Competetive Advantage of Nations, The Macmillan Press Ltd., London.
 17. Porter, M.E., 2001, Porter o konkurencyjności, PWE, Warszawa.
 18. Poznańska, K., 2006, Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ORGMASZ, nr 5, Warszawa, numer specjalny, s. 91.
 19. Prahalad, C.K., Krishnan, M.S., 2010, Nowa era innowacji, PWN, Warszawa, s. 12.
 20. Reformat, B., 2011, Środowisko marketingowe polskich sieci handlowych na tynku FMCG, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ORGMASZ, Warszawa, nr 6.
 21. Reformat, B., Bilińska-Reformat, K., 2012, Marketing sieciowych organizacji handlowych w kształtowaniu i promocji ofert sprzedażowych dla konsumenta, w: Żabińskiego, L. (red.), Marketing produktów systemowych, PWE, Warszawa, rozdz. 6.
 22. Schumpeter, J., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 23. Sullivan, M., Adcock, D., 2003, Marketing w handlu detalicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 24. Szumilak, J. (red.), 2004, Handel detaliczny-funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 25. Świtalski, W., 2005, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu