BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knap Renata (University of Szczecin, Poland)
Title
W kwestii oceny optymalnego poziomu rezerw dewizowych
In the Evaluation of the Optimal Level of Foreign Reserves
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 303-316, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rezerwy dewizowe, Pomiary, Metody pomiarowe
Foreign exchange reserves, Measurement, Measuring methods
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie sposobów pomiaru adekwatnego poziomu rezerw dewizowych oraz weryfikacja użyteczności wybranych mierników do określania optymalnego poziomu rezerw dewizowych na przykładzie polskiej gospodarki. W pierwszej części artykułu zaprezentowano przegląd podstawowych metod ustalania właściwego poziomu rezerw dewizowych, w drugiej - wyniki oceny optymalnego poziomu oficjalnych aktywów rezerwowych Polski w latach 1995-2011 tradycyjną metodą prostych mierników cząstkowych, natomiast w trzeciej - ocenę poziomu rezerw dewizowych Polski na podstawie opracowanego w 2011 roku przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy miernika syntetycznego oraz jego zmodyfikowanej wersji.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to present ways to measure the optimal level of foreign reserves and verification of usefulness of selected indicators in determining the optimal level of international reserves on the example of the Polish economy. The first part of the article presents an overview of basic methods for determining the appropriate level of foreign reserves, the second presents the results of evaluation of the optimal level of Polish official reserve assets in the years 1995-2011 made using the traditional method of simple partial measures, and in the third an assessment of the level of Polish foreign reserves on the basis of synthetic measure developed in 2011 by the International Monetary Fund and its modified version.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aizenman J., Genberg H., Research on the Demand for International Reserves: Developments in Academia, the Contribution of IMF Researchers, and Influence on IMF Surveillance, IEO Background Paper No. 1, IMF, Washington 2012.
 2. Assessing Reserve Adequacy - Supplementary Information, IMF, Washington 2011.
 3. Barwiński M. i in., Przesłanki oceny poziomu rezerw dewizowych, "Materiały i Studia" nr 170, NBP, Warszawa 2003.
 4. Bogołębska J., Popyt na rezerwy walutowe - ewolucja koncepcji teoretycznych a wspó - czesne doświadczenia gospodarki światowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2011, No. 260.
 5. Cheung Y., Qian X., Hoarding of International Reserves: Mrs Machlup's Wardrobe and the Jonses, "Review of International Economics" 2009, Vol. 17.
 6. Gregorio J., de, International Reserve Hoarding in Emerging Economies, Economic Policy Papers of the Central Bank of Chile, No. 40, Central Bank of Chile, Santiago 2011.
 7. Jeanne O., Ranciere R., The Optimal Level of International Reserves for Emerging Market Countries: Formulas and Applications, IMF Working Paper No. 229, IMF, Washington 2006.
 8. Medhora R., The Uneven Build Up of Global Reserves, "World Economics" 2007, No. 4, Vol. 8.
 9. Park D., Estrada G.B., Are Developing Asia's Foreign Exchange Reserves Excessive? An Empirical Examination, ADB Economics Working Paper Series No. 170, Asian Development Bank, Manilia 2009.
 10. Pozycja inwestycyjna Polski, NBP, www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/m_poz_inwest.html.
 11. Rodado J.C., Central and Eastern Europe, "Monthly Economic Research", Natixis, February 2012, http://cib.natixis.com/DocReader/index.aspx?d=305165665864733 547646E6B52347048724478624F773D3D.
 12. Szpringer Z., Oficjalne aktywa rezerwowe i rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, Informacja BSiE Kancelarii Sejmu 2005, nr 1176, http://biurose. sejm.gov.pl/teksty_pdf_05/i-1176.pdf.
 13. Wijnholds J.O. de B., Kapteyn A., Reserve Adequacy in Emerging Market Economies, IMF Working Paper No. 143, IMF, Washington 2001.
 14. World Data Bank,http://data.bank.worldbank.org/Data/Home.aspx.
 15. Wyżnikiewicz D., Problemy określenia optymalnego poziomu rezerw dewizowych, "Bank i Kredyt" 2001, styczeń-luty.
 16. Zadłużenie zagraniczne Polski, NBP, www.nbp.pl/ home.aspx?f=/statystyka/zadluz. html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu