BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziemianowicz Ryta (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Kryzys gospodarczy a polityka podatkowa w krajach UE
Economic Crisis and Tax Policy in The EU Countries
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 113-122, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Polityka podatkowa, Kryzys gospodarczy, Podatki
Tax policy, Economic crisis, Taxes
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Podatki są ważnym instrumentem polityki gospodarczej, dlatego też większość państw UE nie jest zainteresowana rezygnacją z suwerenności narodowej w tym zakresie. Odpowiednie ich stanowienie umożliwia bowiem uzyskanie przewagi komparatywnej w porównaniu z innymi krajami. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w okresie kryzysu. Artykuł analizuje przesłanki kształtowania współczesnej polityki podatkowej w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem lat 2008-2011.(abstrakt oryginalny)

Taxes are an important instrument of the economic policy, therefore most EU countries are not interested in the resignation from the country's sovereignty within this scope. Proper constitution of taxes makes it possible to gain comparative advantage in comparison with other countries. It is important especially during the crisis. The article analyzes the premises of shaping the present tax policy in EU countries, with particular attention paid to years 2008-2011.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bernardi L., Economic Crisis and Taxation in Europe, MPRA, Paper no. 31007/2011.
  2. Borowski J., Globalizacja, konkurencyjność międzynarodowa strategie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
  3. Norregaard J., Khan T., Tax Policy: Recent Trends and Coming Challenges. IMF, Working Paper WP/2007/274.
  4. Rzońca A., Finanse publiczne a wzrost gospodarczy w długim okresie. Analiza przy wykorzystaniu zmodyfikowanego modelu wiedzy przez praktykę, Materiały i Studia NBP, nr 198/2005.
  5. Taxation trends in the European Union, European Commission Taxation and Customs Union, Luxembourg 2010.
  6. Taxation trends in the European Union, European Commission Taxation and Customs Union, Luxembourg 2011.
  7. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dziennik Urzędowy UE C 83/47 z 30.03.2010, wersja skonsolidowana.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu