BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Suska-Szczerbicka Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Działania międzynarodowe i krajowe na rzecz wdrażania odnawialnych źródeł energii w myśl strategii zrównoważonego rozwoju
International and National Actions for Implementation of Renewable Sources of Energy in Accordance with Sustainable Development Strategy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2012, nr 56, s. 609-620, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii, Współpraca międzynarodowa
Sustainable development, Environmental protection, Renewable energy sources, International cooperation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Niniejszy artykuł przedstawia kwestie działań zmierzających do wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju, której celem jest m.in. pobudzenia rozwoju odnawialnych źródełenergii. W myśl kształtowania się zmian w świadomości w zakresie otaczającej nas przyrody i poczynionych przez ludzi zniszczeń nastąpił intensywny proces dostosowywania się do nowo wyznaczonych celów zmierzających do poprawy stany zdegradowanego środowisk. Poczyniono wiele kroków, by wdrożyć w życie w łaściwe zachowanie wobec przyrody. Podjęło szeroko rozumianą współpracę międzynarodową na rzecz zwiększenia działań przyjaznych środowisku i ograniczających niszczenie środowiska. Na całym świecie i w naszym kraju podjęto czynności zmierzające do realizacji zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim procedury wdrażania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. W artykule przedstawiono, jaki wpływ na rozwój odnawialnych źródeł mają procedury i działania formalnoprawne wprowadzane przez mocodawcę. ( abstrakt oryginalny)

This article presents issues of actions aiming at implementing the policy of sustainable development whose purpose is, among others, facilitation of development of the renewable sources of energy. In accordance with shaping changes in consciousness of surrounding nature and damages made by people, an intensive process of adaptation to a newly appointed goals striving to improve condition of degraded environment. Many steps were made in order to implement proper behaviour towards the nature. Widely understood international cooperation was started in order to increase environmentally friendly actions limiting the destruction of the environment. All over the world an in our country as well actions has been taken to execute sustainable development, primarily procedures of implementation of renewable sources of energy. The paper introduces the influence on development of renewable resources by the formal/legal procedures and actions implemented by the legislator. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 2. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo EiŚ, Warszawa-Białystok 2005.
 3. Borys T., Jakość życia a zrównoważony rozwój. Relacje i pomiar, w: F. Piontek (red.), Ekonomia a rozwój zrównoważony, t. 1: Teoria, kształtowanie, Wydawnictwo EiŚ, Białystok 2001.
 4. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska, PWE, Warszawa 2001.
 5. Jeżowski P. (red.), Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, Ofi cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 6. Świerszcz K., Skuteczny biznesplan rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii a fundusze europejskie, Wydawnictwo ALTA2, Wrocław 2010.
 7. Ocena Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej oraz kierunki rozwoju energetyki wiatrowej wraz z propozycją działań, MFOŚiGW, Szczecin, sierpień 2005.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 3 listopada 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, DzU 2006, nr 205, poz. 1510.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 14 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, DzU 2006, nr 156, poz. 969.
 10. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627.
 11. Założenia Polityki Energetycznej Polski do roku 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu